Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 7981

II. Viyana Kuşatması, Osmanlı Devleti’nin Avrupa’ya karşı ilk büyük mağlubiyeti olmuştur. Birçok cephede devam eden savaşlar sonucunda Karlofça ve İstanbul Antlaşmaları ile miri, mukataa toprakların ayrıcalıklarını malikâne olarak ele geçiren ayan ve eşraf kesimi, Anadolu ve Rumeli’nin çoğu bölgelerinde merkezî yönetime karşı bağımsızlık sayılabilecek siyasi egemenlik sahaları oluşturdular.

Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Soru 2: 7984

Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında Vasvar Antlaşması ile sağlanan barış ortamı Avusturya’nın Protestan Macarları mezhep değiş­tirmeye zorlaması ile bozuldu. Macar ileri gelenlerinden Tökeli İmre, Avusturya’nın baskılarına karşı Osmanlı Devleti’nden yardım istedi. Sadrazam Fazıl Ahmet Paşa’nın ölümünden sonra sadrazam olan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, IV. Mehmet’i ikna ederek hem Macarla­rın yardım isteğini yerine getirmek hem de Orta Avrupa’daki Avusturya’nın gücünü kırmak için sefer düzenledi.

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın bu sebeplerden dolayı düzenlediği sefer aşağıdakilerden hangisidir? 

Soru 3: 7985

Zitvatorok Antlaşması ile Osmanlılar, Macaristan’da durumunu korumuş hatta Eğri ve Kanije adlarında iki yeni beylerbeylik oluşturmuştur. Fakat Osmanlılar; eski Macaristan Krallığı’ndan, Habsburglarda kalan yerler üzerindeki iddialarından ve bunun için ödenen yıllık 30 bin altın vergiden vazgeçmiştir. Osmanlı padişahının, rakibini “Caesar” unvanıyla kendisiyle eşit bir hükümdar olarak tanıması ve antlaşmayı yirmi yıl için imzalaması, Osmanlı Devleti’nin artık Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’ndeki büyük iddialarından vazgeçtiğini göstermiştir.

Verilen antlaşma maddelerine göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Soru 4: 7986

Osmanlı Devleti doğu komşusu olan Safevi (İran) Devleti ile Anadolu hâkimiyeti için XVI, XVII ve XVIII. yüzyıllarda savaşlar yaşamıştır.

Aşağıda verilen Osmanlı padişahlarından hangisi döneminde İran ile herhangi bir savaş yaşanmamıştır?

Soru 5: 7990

Aşağıdakilerden hangisi Karlofça Antlaşması’nın sonuçlarından biri değildir?

Soru 6: 8009

Tarihçi Hammer'e göre; Sadrazam Fazıl Ahmet Paşa kumandasındaki Türk ordusu kuşatma sırasında o derece kararlı ve azimli davranmıştı ki kalenin fethi gözle görülür hâle gelmişti. Kale komutanı Forgacs, çaresi kalmadığını anlayıp kuşatmanın 37. gününde teslim olma teklifinde bulundu. Avrupalılar, kalenin kısa sürede elden çıkışından o kadar çok etkilenmişlerdi ki; herhangi bir işte örnek kararlılık ve kahramanlık gösterildiğinde "Türk gibi kuvvetli" sözünü söylerlerdi.

Yukarıda bahsi geçen kale aşağıdakileren hangisidir?

Soru 7: 8020

Zitvatorok Antlaşması'na göre Avusturya arşidükü protokolde Osmanlı padişahına denk sayılacaktır.

Bu durumla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 8: 8025

Osmanlı Devleti, XVII. yüzyılda Fransa'dan sonra İngiltere, Hollanda gibi birbiriyle anlaşamayan farklı ülkelere kapitülasyon vermiş, 28 Mayıs 1740’ta imzalanan antlaşmayla da Fransızlara verilen kapitülasyonları genişletmiştir. Bu antlaşmayla kapitülasyonlar sürekli hâle getirilmiş ve daha önce olduğu gibi hükümdarların saltanat süresiyle sınırlı olmaktan çıkarılmıştır. 

 Buna göre aşağıdaki yargılardan hangilerine ulaşılamaz?

Soru 9: 8029

Coğrafi Keşiflerle, sömürgeler elde eden Avrupalı devletler zamanla birbirleriyle de rekabete girmiştir.

Bu süreçte Osmanlı Devleti aşağıdaki politikalardan hangisini izlemiştir?

Lehistan, Bucaş Antlaşması ile Podolya'yı Osmanlı Devleti'ne, Ukrayna'yı Osmanlı egemenliğindeki Kazaklara bırakmıştır. Osmanlı Devleti daha sonra Avrupa devletleri ile yaptığı antlaşmalarda toprak kazanamamıştır.

Bu bilgiye göre, Bucaş Antlaşması'nın en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?