Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 25626

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin XVII. yüzyılda savaştığı devletlerden biri değildir?

Soru 2: 25645

Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında 1596 yılında yapılan Haçova Savaşı’ndan sonra Zitvatorok Antlaşması imzalanmıştır.

Bu antlaşma ile;

I. Eğri, Kanije ve Estergon Kaleleri Osmanlı’da kalacak,

II. Avusturya; Osmanlı Devleti’ne bir defaya mahsus savaş tazminatı ödeyecek,

III. Avusturya arşidükü protokol bakımından Osmanlı padişahına denk sayılacak

maddelerine göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

Soru 3: 25674

1699’da imzalanan Karlofça Antlaşması Osmanlı Devleti açısından yeni bir dönemi ifade ediyordu.

Aşağıdakilerden hangisi Karlofça Antlaşması'nın Osmanlı Devleti üzerindeki etkilerinden biri değildir?

Soru 4: 25683

I. Venedik

II. Rusya

III. Avusturya

IV. Bulgaristan

Verilen devletlerden hangileri Osmanlı Devleti’nin XVII. yüzyılda batıda mücadele ettiği devletlerden değildir?

Soru 5: 25693

Osmanlı Devleti’nin Lehistan’dan aldığı Ukrayna ve Podolya’yı Karlofça Antlaşmasıyla ile geri vermesi;

I. Osmanlı Devleti’nin zamanla güç kaybettiği,

II. Lehistan’ın Avrupa’da sınırlarını genişlettiği,

III. Lehistan’ın kapitülasyonlardan faydalandığı

durumlarından hangilerine kanıt olarak gösterilebilir?

Soru 6: 25708

Osmanlı Devleti’nin İran ile yaptığı antlaşmalar ve özellikleri hakkında aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır

Soru 7: 25712

XVII. yüzyılda Venediklilerle birlikte Girit'e yerleşen Malta ve diğer Hristiyan deniz korsanları Türk ticaret ve hac gemilerine zarar vermiş, can ve mal güvenliğini tehdit etmişlerdir.

Bu durum aşağıdaki gelişmelerden hangisine zemin hazırlamıştır?

Soru 8: 25719

Katolik mezhebinden Avusturya’nın, Protestan Macarlara saldırması üzerine, Macar kontu Tökeli İmre, Osmanlı Devleti’nden yardım istemiştir. Osmanlı Devleti bunun üzerine II. Viyana Kuşatması’nı gerçekleştirmiştir.

Bu duruma bağlı olarak aşağıdaki durumlardan hangisine ulaşmak mümkün değildir?

Soru 9: 25726

II. Viyana Kuşatmasında Osmanlı ordusunun bozguna uğratılması Avrupa devletlerini harekete geçirdi. Bu zor durumundan yararlanmak isteyen devletler papanın öncülüğünde biraraya geldiler.

Osmanlı Devleti’ni Avrupa’dan tamamen atmak için papanın öncülüğünde kurulan bu birlik aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10: 25736

Aşağıdakilerden hangisi 1699’da Osmanlı Devleti ile Avusturya, Venedik ve Lehistan arasında imzalanan Karlofça Antlaşması’nın özelliklerinden biri değildir?