Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 7953
Aşağıdakilerden hangisi 1648'de Almanya ile Fransa ve müttefiklerinin imzaladığı Vestfalya Antlaşması'nın sonuçlarından biri olamaz?
Soru 2: 7964

Avrupa’da XVII. yüzyılda yaşanan Otuz Yıl Savaşları’nın sonuçları dikkate alındığında;

I. Almanya - XIX. yüzyıla kadar süren sefalet ve gerileme dönemine girdi. 

II. Fransa - Kıta Avrupası’ndaki gücünü ve etkisini kaybetti.         

III. Portekiz - Sömürge kolonilerini kaybetti. 

IV. İngiltere - Otuz Yıl Savaşları’na katılmayan İngiltere’de parlamento kuruldu. 

V. Avrupa - Avrupa Veraset Savaşları yaşandı. 

Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

Soru 3: 7968

Avrupa’da devletlerarası ilişkilerde politik güç dengelerine dayalı küresel bir yol izlenerek din orijinli devlet anlayışı yerini laik devlet anlayışına bırakmış ve ulus- devlet anlayışı günümüzdeki şekline çok yakın bir hâle gelmiştir.

Paragrafta bahsedilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4: 7969

Westphalia Barışı ile;

I. Din özgürlüğü Avrupa’da kesinlik kazandı.

II. Devletler kendi topraklarında mutlak egemen bir ko­numa yükseldi.

III. Din orijinli devlet anlayışı yerini laik devlet anlayışına bıraktı.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Soru 5: 7971

Otuz Yıl Savaşları yaşanırken Fransa, Katolik olmasına rağmen Roma-Germen İmparatorluğu’na karşı Protestan prenslik ve devletleri desteklemiştir.

Fransa’nın izlediği bu politika ile ulaşmak istediği amaç aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6: 7978

Otuz Yıl Savaşları, Avrupa tarihindeki uzun süren din savaşlarının sonuncusudur. Avrupa devletleri artık siyasi çıkarlarının dinî karakterlerinin önüne geçtiğini fark etmişlerdir. Kurulan yeni diplomatik ilişkiler ve stratejik hamlelerle devletlerarası siyasi ilişkilerde özellikle politik güç dengelerine dayalı küresel bir yol izlemelerine zemin hazırlamıştır.

Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında savaş sonrası Avrupa siyasetine dair hangi yargıya ulaşılamaz?

Soru 7: 8003

Modern devlet anlayışı Avrupa’da Westphalia Antlaşması’ndan itibaren ortaya çıkmıştır. Bu anlayışta kilisenin, devlet ve toplum üzerindeki etkisinin azaltılması esas alınmış, merkezî otoritenin, ülkede tek hâkim güç olması sağlanmıştır. Modern devletlerde merkezî bir ordu bulunur ve merkezî otoritenin koyduğu hukuk kuralları her zaman geçerlidir.

Buna göre, Westphalia Antlaşması ile Avrupa'da;

I. Kilisenin etkinliğinin arttığı,

II. Kralların gücünü artırdığı,

III. Laik devlet anlayışının ortaya çıktığı

gelişmelerinden hangilerinin yaşandığı söylenebilir?

Soru 8: 25822

Otuz Yıl Savaşları sonucunda Katolik müttefikler ile Protestanlar arasında Westphalia Barışı imzalanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Westphalia Antlaşması'nın sonuçlarından biri değildir?

Soru 9: 25829

Avrupa'da "1618-1648" yılları arasında dinî kökenli mezhep savaşlarının sonuncusu kabul edilen Otuz Yıl Savaşları yaşanmıştır.

Aşağıdaki devletlerden hangisi Otuz Yıl Savaşlarındaki "Protestan Birliği" içinde yer almaz?

Soru 10: 26351

Otuz Yıl Savaşlarını (1618-1648) Protestan Alman Prenslikleri kazanırken Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu savaşı kaybederek dağılmış, "din özgürlüğü mefhumu" Avrupa'da kesinlik kazanmıştır.

Bahsedilen gelişmeler aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile gerçekleşmiştir?