Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 7976

Akdeniz’de kıyısı bulunan ülkeler, Coğrafi Keşifler öncesinde ticarî açıdan önemli gelirlere sahipken, keşifler sonrası Atlas Okyanusu’na komşu olan ülkelerin ticareti gelişince Akdeniz ticareti eski önemini yitirdi.  

Yukardaki bilgiler dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Soru 2: 7977

1701-1704 yıllarında Osmanlı Devleti’nde kalyon üretimi tablosu dikkate alındığında aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılabilir?

Soru 3: 8004

Osmanlı Devleti ticari amaçlarla 14. ve 15.  yüzyıllarda Doğu Akdeniz ticaretini ellerinde tutan Ceneviz, Venedik ve Floransa gibi Avrupa ülkelerine bazı ticari imtiyazlar vermiştir. 16. yüzyılda ise coğrafi keşiflerin olumsuz etkilerini azaltıp Avrupalı tüccarları Doğu Akdeniz’e yönlendirmek ve siyasal dostluklar kurabilmek amacıyla;  Fransa ve İngiltere gibi diğer Avrupa ülkelerine de kapitülasyonlar (ayrıcalık) vermiştir. 18. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı Devleti’nin Avrupalı tüccarlara tanıdığı haklar, kendi vatandaşlarına tanıdığı hakların önüne geçmeye başlamıştır. 19. yüzyıla gelindiğinde İngiltere ile imzalanan Balta Limanı Antlaşması (1838) da Osmanlı Devleti’nin ekonomik yönden çöküşünü hazırlamıştır.

Bu paragrafa göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

Soru 4: 8036

I. Ticaret zayıflamıştır.

II. Halktan alınan vergiler artırılmıştır.

III. Üretim artmış, ekonomi canlanmıştır.

IV. Hristiyanlık inancı keşfedilen yerlere yayılmıştır.

V. Kapitülasyonlar (ayrıcalıklar) verilmiştir.

Yukarıda verilen Coğrafi Keşiflerin sonuçlarından hangileri Osmanlı Devleti ile ilgilidir? 

Soru 5: 8038

Aşağıdakilerden hangisi Coğrafî Keşiflerin sonuçlarından biri değildir?

Soru 6: 8047

Coğrafi Keşifler Osmanlı Devleti'ni öncelikle hangi alanda etkilemiştir? 

Soru 7: 23877

Coğrafi Keşifler’den sonra yeni toprakların bulunması, yeni ticaret yollarının kullanıma açılması Akdeniz’deki siyasi ve ekonomik dengeleri değiştirdi. Keşifler sonrası İspanya ve Portekiz’in ilgi alanlarını ağırlıklı olarak Amerika ve Ümit Burnu yolu ile Hindistan’a çevirmiş olmalarına karşılık, Kuzey Avrupa ülkeleri Akdeniz’de varlık göstermeye başladı.

Verilen bilgilere göre;

I. Coğrafi Keşifler ile keşfedilen yerlerde etnik unsurlar çeşitlenmiştir.

II. Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler Coğrafi Keşifler’den etkilenmiştir.

III. Baharat Yolu önemini kaybetmiştir.

IV. Coğrafi Keşifleri gerçekleştiren ülkeler arasında İspanya ve Portekiz de vardır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 8: 23879

Batılı tüccarların Osmanlı topraklarındaki ticari faaliyetlerini XVIII. yüzyılın başlarından itibaren arttırdıkları görülmektedir. Bu dönemde Hollanda ve İngiltere gibi sömürge sahibi Avrupa devletleri başta olmak üzere, Avusturya, Rusya, Orta ve Doğu Avrupa devletlerinin Osmanlı dış ticaretindeki payı belirgin bir şekilde artış göstermektedir.

Verilen bilgiye göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Soru 9: 25964

Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyılda denizaşırı sömürge elde edemeyen Avrupa devletlerinden biridir?

Soru 10: 26068

XVII. yüzyılda Avrupa’nın ekonomik hedefi uluslararası piyasada daha etkin olmaya yönelikken, aynı dönemde Osmanlı Devleti, iç piyasada halkın ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanmıştır.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olması beklenmez?