Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 7954

''Bağdat Fatihi'' ünvanı ile bilinen IV. Murat'ın Safeviler ile imzaladığı ve bugünkü Türkiye İran sınırını büyük ölçüde belirleyen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2: 7957

Aşağıdakilerden hangisi duraklama döneminde İran'la yapılan antlaşmalardan biri değildir?

Soru 3: 7958

Avusturya ile 1606 yılına kadar süren savaşlar sonunda Avusturya'nın isteği üzerine imzalanan Zitvatorok Antlaşması'na göre;

- Eğri, Kanije ve Estergon kaleleri Osmanlı Devleti'ne bırakılacak,

- Avusturya, Osmanlı Devleti'ne savaş tazminatı ödeyecek,

- Avusturya arşidükü Osmanlı padişahına eşit sayılacak

maddelerinden hareketle, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

Soru 4: 7963

Aşağıdakilerden hangisi Karlofça Antlaşması sonrası Osmanlı Devleti’nde görülen değişimlerden biri değildir?

Soru 5: 7975

Osmanlı Devleti 1699’da Karlofça Antlaşması ile topraklarının bir kısmını kaybetmiştir. XVIII. yüzyılda ise kaybettiği toprakları geri alabilmek için mücadele etmiş, fakat bu mücadelesinde de emellerine ulaşamamış, yüzyılın sonuna doğru yeni topraklar da kaybetmiştir.

Buna göre;

I. Ülke sınırları XVII. yy sonunda küçülmüştür.        

II. XVII ve XVIII. yy'larda yapılan savaşlar sonunda sınırları değişmiştir.

III. Avrupa hukukundan yararlanmak istemiştir.

IV. Osmanlı Devleti fetih politikasından vazgeçmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

Soru 6: 8009

Tarihçi Hammer'e göre; Sadrazam Fazıl Ahmet Paşa kumandasındaki Türk ordusu kuşatma sırasında o derece kararlı ve azimli davranmıştı ki kalenin fethi gözle görülür hâle gelmişti. Kale komutanı Forgacs, çaresi kalmadığını anlayıp kuşatmanın 37. gününde teslim olma teklifinde bulundu. Avrupalılar, kalenin kısa sürede elden çıkışından o kadar çok etkilenmişlerdi ki; herhangi bir işte örnek kararlılık ve kahramanlık gösterildiğinde "Türk gibi kuvvetli" sözünü söylerlerdi.

Yukarıda bahsi geçen kale aşağıdakileren hangisidir?

Soru 7: 8020

Zitvatorok Antlaşması'na göre Avusturya arşidükü protokolde Osmanlı padişahına denk sayılacaktır.

Bu durumla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?