Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 7954

''Bağdat Fatihi'' ünvanı ile bilinen IV. Murat'ın Safeviler ile imzaladığı ve bugünkü Türkiye İran sınırını büyük ölçüde belirleyen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2: 7955

Aşağıdakilerden hangisi III. Ahmed dönemi özelliklerinden değildir?

Soru 3: 7957

Aşağıdakilerden hangisi duraklama döneminde İran'la yapılan antlaşmalardan biri değildir?

Soru 4: 7958

Avusturya ile 1606 yılına kadar süren savaşlar sonunda Avusturya'nın isteği üzerine imzalanan Zitvatorok Antlaşması'na göre;

- Eğri, Kanije ve Estergon kaleleri Osmanlı Devleti'ne bırakılacak,

- Avusturya, Osmanlı Devleti'ne savaş tazminatı ödeyecek,

- Avusturya arşidükü Osmanlı padişahına eşit sayılacak

maddelerinden hareketle, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

Soru 5: 7961

Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında yapılan;

I. 1533 İstanbul Antlaşması ile Avusturya hükümdarı Osmanlı vezir-i âzamına denk sayılacak,

II. 1606 Zitvatorok Antlaşması ile Avusturya hükümdarı protokol bakımından Osmanlı padişahına denk sayılacak

antlaşma hükümleri dikkate alındığında Osmanlı-Avusturya ilişkileri hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

Soru 6: 7962

"Lehistan, Osmanlı Devleti’nin XVI. ve XVII. yüzyıllarda mücadele ettiği devletlerden birisidir. Ancak XVII. yüzyılın ortalarından itibaren, Rusya’nın doğudan, İsveç’in de kuzeyden Lehistan’a saldırması üzerine, Osmanlı Devleti, bu devletlere karşı Lehistan’ı destekleme politikası izlemiştir."

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Lehistan politikası değişikliğinin sebeplerindendir?

Soru 7: 7963

Aşağıdakilerden hangisi Karlofça Antlaşması sonrası Osmanlı Devleti’nde görülen değişimlerden biri değildir?

Soru 8: 7964

Avrupa’da XVII. yüzyılda yaşanan Otuz Yıl Savaşları’nın sonuçları dikkate alındığında;

I. Almanya - XIX. yüzyıla kadar süren sefalet ve gerileme dönemine girdi. 

II. Fransa - Kıta Avrupası’ndaki gücünü ve etkisini kaybetti.         

III. Portekiz - Sömürge kolonilerini kaybetti. 

IV. İngiltere - Otuz Yıl Savaşları’na katılmayan İngiltere’de parlamento kuruldu. 

V. Avrupa - Avrupa Veraset Savaşları yaşandı. 

Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

Soru 9: 7966

Çarlık Rusya’sı XVII. yüzyıla kadar her bakımdan geriydi. Yüzyılın sonlarında yönetime gelen Çar I. Petro’nun çabalarıyla büyük devlet olma yolunda önemli adımlar atılarak güçlü bir devlet konumuna getirdi. Ancak, Rusya bir kara devletiydi. Bu nedenle Çar I. Petro denizcilik faaliyetlerine yöneldi. 1700 İstanbul Antlaşması ile Osmanlı Devletinden Azak Kalesi alınarak, Baltık Denizi kıyısındaki Petersburg Limanı’nı yaptırdı. Rusya, Baltık Denizi’ni tamamen ele geçirmek için Lehistan’ın içişlerine müdahale etti. Bu durum İsveç ile savaş ortamının oluşmasına neden oldu.

Yukarıda verilen bilgi dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi Rusların XVIII. yüzyılda izlediği politikaların amaçları arasında yer almaz?

Avrupa’da devletlerarası ilişkilerde politik güç dengelerine dayalı küresel bir yol izlenerek din orijinli devlet anlayışı yerini laik devlet anlayışına bırakmış ve ulus- devlet anlayışı günümüzdeki şekline çok yakın bir hâle gelmiştir.

Paragrafta bahsedilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?