Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 7969

Westphalia Barışı ile;

I. Din özgürlüğü Avrupa’da kesinlik kazandı.

II. Devletler kendi topraklarında mutlak egemen bir ko­numa yükseldi.

III. Din orijinli devlet anlayışı yerini laik devlet anlayışına bıraktı.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Soru 2: 7971

Otuz Yıl Savaşları yaşanırken Fransa, Katolik olmasına rağmen Roma-Germen İmparatorluğu’na karşı Protestan prenslik ve devletleri desteklemiştir.

Fransa’nın izlediği bu politika ile ulaşmak istediği amaç aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3: 7972

Osmanlı-Safevi ilişkilerinin bozulmasının temelinde yatan sebepler askerî, siyasî, dinî boyutları ile değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi bu kapsamın dışında kalır?

Soru 4: 7973

Osmanlı Devleti'nin II. Viyana Kuşatması’ndaki başarısızlığından yararlanmak isteyen Avrupa devletleri rekabet halinde olmalarına rağmen Papa’nın önderliğinde “Kutsal İttifak” adı altında birleşerek Osmanlı Devleti’ne karşı birlikte mücadele ettiler. Osmanlıların aslında bütün Hristiyan dünyasını hedeflediğini söyleyen papa, Avrupa devletlerini kutsal bir çatı altında toplamayı amaçladı ve bunda da başarılı oldu.

Bu paragrafa göre Kutsal İttifak ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

Soru 5: 7975

Osmanlı Devleti 1699’da Karlofça Antlaşması ile topraklarının bir kısmını kaybetmiştir. XVIII. yüzyılda ise kaybettiği toprakları geri alabilmek için mücadele etmiş, fakat bu mücadelesinde de emellerine ulaşamamış, yüzyılın sonuna doğru yeni topraklar da kaybetmiştir.

Buna göre;

I. Ülke sınırları XVII. yy sonunda küçülmüştür.        

II. XVII ve XVIII. yy'larda yapılan savaşlar sonunda sınırları değişmiştir.

III. Avrupa hukukundan yararlanmak istemiştir.

IV. Osmanlı Devleti fetih politikasından vazgeçmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

Soru 6: 7976

Akdeniz’de kıyısı bulunan ülkeler, Coğrafi Keşifler öncesinde ticarî açıdan önemli gelirlere sahipken, keşifler sonrası Atlas Okyanusu’na komşu olan ülkelerin ticareti gelişince Akdeniz ticareti eski önemini yitirdi.  

Yukardaki bilgiler dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Soru 7: 7977

1701-1704 yıllarında Osmanlı Devleti’nde kalyon üretimi tablosu dikkate alındığında aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılabilir?

Soru 8: 7978

Otuz Yıl Savaşları, Avrupa tarihindeki uzun süren din savaşlarının sonuncusudur. Avrupa devletleri artık siyasi çıkarlarının dinî karakterlerinin önüne geçtiğini fark etmişlerdir. Kurulan yeni diplomatik ilişkiler ve stratejik hamlelerle devletlerarası siyasi ilişkilerde özellikle politik güç dengelerine dayalı küresel bir yol izlemelerine zemin hazırlamıştır.

Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında savaş sonrası Avrupa siyasetine dair hangi yargıya ulaşılamaz?

Soru 9: 7980

1700 İstanbul Antlaşması ile Karadeniz’e inen Rusya, Boğazları da tehdit etmeye başladı. Bu durum karşısında diğer Avrupa devletleri ise kendi çıkarları doğrultusunda Osmanlı-Rus rekabetine dâhil olarak zamanla Osmanlı Devleti’ni devletlerarası rekabetin odağı hâline getirdi; böylece, iç ve dış siyasette belirgin sorunların ortaya çıkmasına neden olmuşlardır.

Bu durum karşısında Osmanlı Devleti nasıl bir politika izlemiştir?

II. Viyana Kuşatması, Osmanlı Devleti’nin Avrupa’ya karşı ilk büyük mağlubiyeti olmuştur. Birçok cephede devam eden savaşlar sonucunda Karlofça ve İstanbul Antlaşmaları ile miri, mukataa toprakların ayrıcalıklarını malikâne olarak ele geçiren ayan ve eşraf kesimi, Anadolu ve Rumeli’nin çoğu bölgelerinde merkezî yönetime karşı bağımsızlık sayılabilecek siyasi egemenlik sahaları oluşturdular.

Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?