Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 7984

Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında Vasvar Antlaşması ile sağlanan barış ortamı Avusturya’nın Protestan Macarları mezhep değiş­tirmeye zorlaması ile bozuldu. Macar ileri gelenlerinden Tökeli İmre, Avusturya’nın baskılarına karşı Osmanlı Devleti’nden yardım istedi. Sadrazam Fazıl Ahmet Paşa’nın ölümünden sonra sadrazam olan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, IV. Mehmet’i ikna ederek hem Macarla­rın yardım isteğini yerine getirmek hem de Orta Avrupa’daki Avusturya’nın gücünü kırmak için sefer düzenledi.

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın bu sebeplerden dolayı düzenlediği sefer aşağıdakilerden hangisidir? 

Soru 2: 7985

Zitvatorok Antlaşması ile Osmanlılar, Macaristan’da durumunu korumuş hatta Eğri ve Kanije adlarında iki yeni beylerbeylik oluşturmuştur. Fakat Osmanlılar; eski Macaristan Krallığı’ndan, Habsburglarda kalan yerler üzerindeki iddialarından ve bunun için ödenen yıllık 30 bin altın vergiden vazgeçmiştir. Osmanlı padişahının, rakibini “Caesar” unvanıyla kendisiyle eşit bir hükümdar olarak tanıması ve antlaşmayı yirmi yıl için imzalaması, Osmanlı Devleti’nin artık Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’ndeki büyük iddialarından vazgeçtiğini göstermiştir.

Verilen antlaşma maddelerine göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Soru 3: 7986

Osmanlı Devleti doğu komşusu olan Safevi (İran) Devleti ile Anadolu hâkimiyeti için XVI, XVII ve XVIII. yüzyıllarda savaşlar yaşamıştır.

Aşağıda verilen Osmanlı padişahlarından hangisi döneminde İran ile herhangi bir savaş yaşanmamıştır?

Soru 4: 7990

Aşağıdakilerden hangisi Karlofça Antlaşması’nın sonuçlarından biri değildir?

Soru 5: 8003

Modern devlet anlayışı Avrupa’da Westphalia Antlaşması’ndan itibaren ortaya çıkmıştır. Bu anlayışta kilisenin, devlet ve toplum üzerindeki etkisinin azaltılması esas alınmış, merkezî otoritenin, ülkede tek hâkim güç olması sağlanmıştır. Modern devletlerde merkezî bir ordu bulunur ve merkezî otoritenin koyduğu hukuk kuralları her zaman geçerlidir.

Buna göre, Westphalia Antlaşması ile Avrupa'da;

I. Kilisenin etkinliğinin arttığı,

II. Kralların gücünü artırdığı,

III. Laik devlet anlayışının ortaya çıktığı

gelişmelerinden hangilerinin yaşandığı söylenebilir?

Soru 6: 8004

Osmanlı Devleti ticari amaçlarla 14. ve 15.  yüzyıllarda Doğu Akdeniz ticaretini ellerinde tutan Ceneviz, Venedik ve Floransa gibi Avrupa ülkelerine bazı ticari imtiyazlar vermiştir. 16. yüzyılda ise coğrafi keşiflerin olumsuz etkilerini azaltıp Avrupalı tüccarları Doğu Akdeniz’e yönlendirmek ve siyasal dostluklar kurabilmek amacıyla;  Fransa ve İngiltere gibi diğer Avrupa ülkelerine de kapitülasyonlar (ayrıcalık) vermiştir. 18. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı Devleti’nin Avrupalı tüccarlara tanıdığı haklar, kendi vatandaşlarına tanıdığı hakların önüne geçmeye başlamıştır. 19. yüzyıla gelindiğinde İngiltere ile imzalanan Balta Limanı Antlaşması (1838) da Osmanlı Devleti’nin ekonomik yönden çöküşünü hazırlamıştır.

Bu paragrafa göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

Soru 7: 8009

Tarihçi Hammer'e göre; Sadrazam Fazıl Ahmet Paşa kumandasındaki Türk ordusu kuşatma sırasında o derece kararlı ve azimli davranmıştı ki kalenin fethi gözle görülür hâle gelmişti. Kale komutanı Forgacs, çaresi kalmadığını anlayıp kuşatmanın 37. gününde teslim olma teklifinde bulundu. Avrupalılar, kalenin kısa sürede elden çıkışından o kadar çok etkilenmişlerdi ki; herhangi bir işte örnek kararlılık ve kahramanlık gösterildiğinde "Türk gibi kuvvetli" sözünü söylerlerdi.

Yukarıda bahsi geçen kale aşağıdakileren hangisidir?

Soru 8: 8020

Zitvatorok Antlaşması'na göre Avusturya arşidükü protokolde Osmanlı padişahına denk sayılacaktır.

Bu durumla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 9: 8025

Osmanlı Devleti, XVII. yüzyılda Fransa'dan sonra İngiltere, Hollanda gibi birbiriyle anlaşamayan farklı ülkelere kapitülasyon vermiş, 28 Mayıs 1740’ta imzalanan antlaşmayla da Fransızlara verilen kapitülasyonları genişletmiştir. Bu antlaşmayla kapitülasyonlar sürekli hâle getirilmiş ve daha önce olduğu gibi hükümdarların saltanat süresiyle sınırlı olmaktan çıkarılmıştır. 

 Buna göre aşağıdaki yargılardan hangilerine ulaşılamaz?

Coğrafi Keşiflerle, sömürgeler elde eden Avrupalı devletler zamanla birbirleriyle de rekabete girmiştir.

Bu süreçte Osmanlı Devleti aşağıdaki politikalardan hangisini izlemiştir?