Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 8033

1740 Kapitülasyonlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 2: 8034

Lehistan, Bucaş Antlaşması ile Podolya'yı Osmanlı Devleti'ne, Ukrayna'yı Osmanlı egemenliğindeki Kazaklara bırakmıştır. Osmanlı Devleti daha sonra Avrupa devletleri ile yaptığı antlaşmalarda toprak kazanamamıştır.

Bu bilgiye göre, Bucaş Antlaşması'nın en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3: 8035

Aşağıdakilerden hangisi II. Viyana Kuşatmasının sonuçları arasında gösterilemez?

Soru 4: 8036

I. Ticaret zayıflamıştır.

II. Halktan alınan vergiler artırılmıştır.

III. Üretim artmış, ekonomi canlanmıştır.

IV. Hristiyanlık inancı keşfedilen yerlere yayılmıştır.

V. Kapitülasyonlar (ayrıcalıklar) verilmiştir.

Yukarıda verilen Coğrafi Keşiflerin sonuçlarından hangileri Osmanlı Devleti ile ilgilidir? 

Soru 5: 8038

Aşağıdakilerden hangisi Coğrafî Keşiflerin sonuçlarından biri değildir?

Soru 6: 8047

Coğrafi Keşifler Osmanlı Devleti'ni öncelikle hangi alanda etkilemiştir? 

Soru 7: 23877

Coğrafi Keşifler’den sonra yeni toprakların bulunması, yeni ticaret yollarının kullanıma açılması Akdeniz’deki siyasi ve ekonomik dengeleri değiştirdi. Keşifler sonrası İspanya ve Portekiz’in ilgi alanlarını ağırlıklı olarak Amerika ve Ümit Burnu yolu ile Hindistan’a çevirmiş olmalarına karşılık, Kuzey Avrupa ülkeleri Akdeniz’de varlık göstermeye başladı.

Verilen bilgilere göre;

I. Coğrafi Keşifler ile keşfedilen yerlerde etnik unsurlar çeşitlenmiştir.

II. Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler Coğrafi Keşifler’den etkilenmiştir.

III. Baharat Yolu önemini kaybetmiştir.

IV. Coğrafi Keşifleri gerçekleştiren ülkeler arasında İspanya ve Portekiz de vardır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 8: 23878

I. Girit Adası’nın alınması,

II. Askeri alanda yapılan ıslahatlarla ordunun modernleşmesi,

III. 1664’te Avusturya’dan Uyvar ve Neograt kalelerinin alınması

gibi gelişmelerden hangileri, Osmanlı Devleti’nin uluslararası ortamda itibarını güçlendirmiştir?

Soru 9: 23879

Batılı tüccarların Osmanlı topraklarındaki ticari faaliyetlerini XVIII. yüzyılın başlarından itibaren arttırdıkları görülmektedir. Bu dönemde Hollanda ve İngiltere gibi sömürge sahibi Avrupa devletleri başta olmak üzere, Avusturya, Rusya, Orta ve Doğu Avrupa devletlerinin Osmanlı dış ticaretindeki payı belirgin bir şekilde artış göstermektedir.

Verilen bilgiye göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Soru 10: 23880

II. Osman (Genç), Lehistan’daki Hotin Kalesi kuşatması sırasında disiplinsiz davranan yeniçeriler sebebiyle Yeniçeri Ocağını kaldırmaya karar vermiştir.

II. Osman’ın bu davranışı aşağıdakilerden hangisini engellemeye yöneliktir?