Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 23881

Avusturya, Malta, Lehistan, Venedik ve Rusya 1683’te güçlerini birleştirerek Kutsal İttifak’ı oluşturmuştur. Kutsal İttifak ile Osmanlı Devleti arasında 1699’a kadar yaşanan savaşlardan Osmanlı Devleti yenik çıkmış ve geniş oranda toprak kaybetmiştir.

Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir?

Soru 2: 23882

Avrupa’da 1618-1648 yılları arasında yaşanan Mezhep Savaşları’nda (Otuz Yıl Savaşları) Fransa Katolik olmasına rağmen Protestanlığı seçen Alman prensliklerinin yanında yer alarak Katolik Alman İmparatorluğu’na karşı savaşmıştır. 

Buna göre, Fransa’nın Protestan Alman prensliklerinin yanında yer alarak;

I. Mezhep birliğini sağlamak,

II. Kalvenizm’in güçlenmesini sağlamak,

III. Almanya’nın güçlenmesini engellemek,

IV. Bireysel özgürlükleri devlet politikası olarak savunmak

amaçlarından hangilerini gerçekleştirmek istemiştir?

Soru 3: 23883

Osmanlı Devleti XVII. yüzyılda Avusturya ile yaptığı savaşları genelde kazanmasına rağmen bu başarısını diplomasiye yansıtamamıştır. 

XVII. yüzyılda;

I. İran ile savaşması,

II. Anadolu’da iç isyanlar ile uğraşması,

III. Islahat çalışmalarını başlatılmış olması

yaşanan durumlardan hangileri bu soruna gerekçe oluşturmuştur?

Soru 4: 23884

1700’lü yıllardan itibaren Osmanlı Devleti’nin ekonomik yapısında iç ve dış faktörlerden kaynaklı bozulmalar yaşanmıştır.

Buna göre;

I. Savaşların uzun sürmesi,

II. İstanbul isyanlarının çıkması,

III. Toprak sisteminin bozulmaya başlaması,

IV. Coğrafi Keşifler’le ticaret yollarının yön değiştirmesi

Yukarıdaki gelişmelerden hangileri ekonomik bozulmanın iç etkenlerindendir?

Soru 5: 25607

Altın Orda Devleti’nin yıkılmasıyla Doğu Avrupa’dan Orta Asya’ya kadar yayılma imkânı bulan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6: 25611

1533'te imzalanan .............. Antlaşması ile Avusturya Osmanlı Devleti'nin üstünlüğünü kabul etmiştir.

Paragrafta bulunan boşluğa, uygun olan kelime aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 7: 25622

Avusturya ile yapılan Zitvatorok Antlaşması ile, Avusturya arşidükü protokol bakımından Osmanlı padişahına eşit sayılacaktı.

Zitvatorok Antlaşması’ndaki bu maddeye bağlı olarak Osmanlı Devleti hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşmak mümkündür?

Soru 8: 25626

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin XVII. yüzyılda savaştığı devletlerden biri değildir?

Soru 9: 25645

Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında 1596 yılında yapılan Haçova Savaşı’ndan sonra Zitvatorok Antlaşması imzalanmıştır.

Bu antlaşma ile;

I. Eğri, Kanije ve Estergon Kaleleri Osmanlı’da kalacak,

II. Avusturya; Osmanlı Devleti’ne bir defaya mahsus savaş tazminatı ödeyecek,

III. Avusturya arşidükü protokol bakımından Osmanlı padişahına denk sayılacak

maddelerine göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

Soru 10: 25674

1699’da imzalanan Karlofça Antlaşması Osmanlı Devleti açısından yeni bir dönemi ifade ediyordu.

Aşağıdakilerden hangisi Karlofça Antlaşması'nın Osmanlı Devleti üzerindeki etkilerinden biri değildir?