Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 26176

Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 1711 yılında imzalanan Prut Antlaşması ile;

● Kaybedilen Azak Kalesi geri alındı.

● Rusya, İstanbul’da elçi bulunduramayacaktı.

● Rusya, Lehistan’ın iç işlerine karışmayacaktı.

● Demirbaş Şarl, ülkesine serbestçe geri dönebilecekti.

Buna göre Prut Antlaşması ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

Soru 2: 26189

Osmanlı Devleti, 1724 İstanbul Antlaşması’nı imzalayarak, İran’ın Kafkasya topraklarını aşağıdaki devletlerden hangisi ile paylaşmıştır?

Soru 3: 26209

XVIII. yüzyılda Avrupa devletlerinin dış politikasında “Bizim ebedî düşmanlarımız ve dostlarımız yoktur, sadece ebedî ülke çıkarlarımız vardır.” anlayışı önemli bir yer tutar.

Bu anlayışın Avrupa’da egemen olması;

I. Devletler arasında politika ve çıkar çatışmalarının artmasına,

II. Diplomasi ve ittifakların ön plana çıkmasına,

III. Millî çıkarların ve dinî birlikteliklerin önemini yitirmesine

durumlarından hangilerine ortam hazırlamıştır?

Soru 4: 26213

Rusya, Çar Petro’dan itibaren sıcak denizlere inebilme siyasetini benimsemiştir.

Rusya’nın sıcak denizlere inmek için;

I. Azak Kalesi’ni ele geçirme,

II. Kırım’a hâkim olma,

III. Leh ve İsveç topraklarında hak iddia etme

politikalarından hangilerini yürüttüğü söylenebilir?

Soru 5: 26217

Pasarofça Antlaşması ile;

* Mora yarımadasına Osmanlı devleti hâkim olacak,

* Kuzey Sırbistan, Temeşvar, Semendire, Banat, Belgrad ve Eflak bölgelerinin batı kısmı Avusturya’nın olacak,

* Dalmaçya ve Arnavutluk’un kıyıları Venedik’in olacak.

maddelerine göre;

I. Avusturya Balkanlara inmek için yol açılmıştır.

II. Osmanlı Devleti’nin Orta Avrupa’daki varlığı sona ermiştir.

III. Rusya ve Avusturya Osmanlı Devleti’ne karşı gizli bir ittifak kurmuşlardır.

IV. Osmanlı Devleti'nde Lâle Devri yenilikleri başlamıştır.

V. Osmanlı Devleti Ege Denizi’ndeki güvenliğini sağlamıştır.

Pasarofça Antlaşması ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangilerine ulaşılabilir?

Soru 6: 26224

I. Küçük Kaynarca Antlaşması,

II. Kapitülasyonların sürekli hale gelmesi,

III. Belgrad Antlaşması,

IV. Patrona Halil İsyanı

XVIII. yüzyılda meydana gelen siyasi gelişmelerin kronolojik olarak sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 7: 26243

Aşağıdaki yerlerden hangisi Pasarofça Antlaşması ile Avusturya’ya bırakılmıştır?

Soru 8: 26263

Osmanlı Devleti 1718 Pasarofça Antlaşmasıyla Avusturya’ya vermek zorunda kaldığı Belgrat’ı, 1739 Belgrat Antlaşması ile geri almayı başarmıştır.

Bu bilgiden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Soru 9: 26270

1774 yılında Rusya ile imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması’nın aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?

Soru 10: 26331

Avrupa’da zenginlik ölçüsü olan toprak, coğrafi keşifler ile birlikte yerini altın ve gümüşe bırakmıştır.

Buna göre;

I. Tarım,

II. Ticaret,

III. Turizm

Coğrafi Keşiflerin ardından zenginliği artırmak için yukarıdakilerden hangilerinin Avrupa’da ön plana çıktığı söylenebilir?