Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 7948

Osmanlı tarihinde 1718-1730 yılları arasında geçen, Avrupa ile barışın korunmasına özen gösterildiği ve bir kısım yeniliklerin yapıldığı dönem aşağıdakilerden hangisidir? 

Soru 2: 7955

Aşağıdakilerden hangisi III. Ahmed dönemi özelliklerinden değildir?

Soru 3: 7959

Celali İsyanları sırasında suçsuzların da cezalandırılması;

I. Devlete karşı güvenin sarsılması,

II. Ülkede kalıcı huzurun sağlanması,

III. Ordunun disiplin altına alınması

durumlarından hangilerine sebep olmuştur? 

Soru 4: 8008

Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan itibaren şehzadeler devlet tecrübesi kazanmak amacıyla lalalar eşliğinde belirli sancaklara gönderilirdi.

Osmanlı Devleti'nin XVII. yüzyılda bu uygulamadan vazgeçmesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5: 8011

Yeniçeriler, IV. Mehmet döneminde sarayı basarak ele geçirdikleri otuz kadar devlet adamını Sultan Ahmet Meydanı'ndaki çınar ağaçlarına astılar.

Tarihteki en büyük yeniçeri isyanı kabul edilen bu olayın adı nedir?

Soru 6: 8013

Yeniçerilerin Osmanlı tarihindeki ilk isyanı II. Mehmet döneminde olmuştur. XVII. yüzyılda II. Osman, IV. Murat ve IV. Mehmet dönemlerinde de büyük isyanlar çıkarmışlardır.

Bu dönemde Yeniçerilerin çıkardıkları isyanlarda hükümdarların hangi faaliyetlerinin etkili olduğu savunulabilir?

Soru 7: 8016

- Ekber ve Erşed usulünün getirilmesi

- Görevlendirmelerde rüşvetin etkili olması

- Merkezi otoritenin bozulması

Gelişmelerinin Osmanlı Devleti'ne etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8: 8017

XVII. yy'da;

- II. Osman - Şeyhülislamın fetva vermek dışındaki diğer yetkilerini elinden aldı.

- IV. Murat - Gereğinden fazla olan yeniçeri sayısını azalttı.

- Tarhuncu Ahmet Paşa - Bütçeyi denkleştirmek için saray masraflarını kıstı.

- Kuyucu Murat Paşa - Anadolu'ya geçerek askeri tedbirlerle isyanları bastırdı.

Yukarıda verilen bilgiler dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Soru 9: 8018

Sancağa çıkma usulünün kaldırılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

XVII. yüzyıl Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketlerinde sorunun asıl kaynağına inilmeye çalışıldığının kanıtı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?