Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 8027

- XVII. yüzyılda bozulan devlet idaresini güçlendirmeye çalıştı.

- Ulemanın devlet işlerine karışmasını önlemeye çalıştı.

- Maliyeyi düzenledi.

- Devletle halk arasındaki kopukluğu gidermek için saray dışından evlendi. Böylelikle sosyal alanda ıslahat yapan ilk padişah oldu.

Yukarıdaki bilgileri verilen padişah aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2: 8028

Veziriâzamlık ulu bir makamdır. Sebepsiz azlolunmayıp, nice yıllar makamında kalması ve işlerinde müstakil olması gerekir. Evvelce beylik ve diğer memurluklar iş görmüş emektar, doğru ve dindar kimselere verilip karşılığında rüşvet ve bahşiş alınmazdı. İlmiyeye ait yüksek makamların şunun bunun aracılığı ile verilmesi doğru değildir. En bilgilisi hangisi ise ona verilmek gerekir. Kadılık yolunda vasıta bilgidir. Yaş, sene, soy sop değildir.

Koçi Bey Risalesi'nden alınan bu metne göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 3: 8030

I. İç isyanlara ortam hazırlamıştır.

II. Köylünün toprağını terk etmesine sebep olmuştur.

III. Vergilerini ödemeyenlerin topraklarına el konulmuştur.

IV. Halkın devlete olan güveni sarsılmıştır.

Bu gelişmeler Osmanlı Devleti'nin uyguladığı aşağıdaki sistemlerden hangisinin sonucu olarak söylenebilir? 

Soru 4: 8031

I. Devlet otoritesini güçlendirmek,

II. Şeyhülislamın yetkilerini sınırlandırmak,

III. Gereksiz masrafları kısmak,

IV. Saray dışından evlenmek,

V. Başkenti İstanbul'dan Anadolu'ya taşımak

Yukarıda verilenlerden hangisi II. Osman dönemindeki sosyal alanda yapılan ıslahatlardandır?

Soru 5: 8043

I. Ahmet döneminde ''sancağa çıkma'' usulü kaldırılarak yerine ekber ve erşed sistemi getirilmiştir.

I. Ahmet bu sistem değişikliği ile temelde aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır? 

Soru 6: 8046

 Aşağıdakilerden hangisi İstanbul isyanlarının ortaya çıkmasının sebeplerinden biridir? 

Soru 7: 8048

''İnsan yaşamı ile devlet yapısı birbirine benzer. Çocukluk, gençlik, olgunluk ve yaşlılık... Kişi nasıl bu evrelerden geçiyorsa devletler de aynı akıbeti yaşar. Nasıl ki tabipler her yaşa uygun ilaçlar ve perhizler uyguluyorsa devletin tabipleri de (yöneticiler) devletlerin yaşını fark edip ona göre reçete yazmalıdır. Kişi tabibin bilgisi ile ilaç ve perhizine uygun davranarak yaşamını uzatabildiği gibi devlet de bilgili ve deneyimli yöneticilerin elinde ömrünü uzatabilir. Hastaya bakan tabibin bilgili olması yetmez. Hastaya sözünü dinletmesi acı olsa bile ilaca devam etmesi gerekir. Toplumdaki hastalıklar için de yöneticilerin kesin ve süratli müdahalesi gerekmektedir.''

Katip Çelebi'nin devlet işleyişi ile ilgili bu tespitinde özellikle aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmuştur? 

Soru 8: 8049

IV. Murad döneminde, devletin kötüye gidişini önlemek ve sorunlara çözüm yolları bulmak için raporlar hazırlatmıştır.

Rapor hazırlayan bu devlet adamlarının isimleri hangi seçenekte verilmiştir?

Soru 9: 8050

I. İran üzerine seferler düzenlemiştir.

II. Layihalar hazırlatarak sorunların kaynağını tespit etmeye çalışmıştır.

III. İlk kez mali yıl bütçesi hazırlanmıştır.

IV. İçki, tütün kullanma ve sokağa çıkma yasaklarını uygulamıştır. 

V. Ekber ve Erşed uygulamasını başlatmıştır.

Yukarıdakilerden hangileri IV. Murad dönemine ait gelişmelerden değildir

Tımar sisteminin bozulması Osmanlı Devleti'ni sosyal, siyasal, ekonomik vs... olmak üzere birçok alanda etkilemiştir.

Aşağıdakilerden hangisi tımar siteminin bozulmasının sosyal sonuçlarından biri değildir?