Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 8052

Lale Devri’nde;

I. Avrupa’nın önemli şehirlerinde el­çilikler açıldı.

II. Geleneksel alçak di­vanların yerini koltuk ve iskemle aldı.

III. Osmanlı barışı korumak amacıyla Avrupa siyasetiyle yakın­dan ilgilendi.

IV. Osmanlı süsleme sanatında barok ve rokoko tarzları etkili oldu.

V. Deniz yoluyla taşradan gelen yolcu­lar sağlık kontrolünden geçirildi.

yapılan bu uygulamalardan hangileri gündelik ve sosyal hayatı doğrudan etkilemiştir?

Soru 2: 8055

Lâle Devri’nin en önemli ilim ve fikir adamlarından biridir. Eserleriyle, yetiştirdiği öğrencilerle, yaptığı görevler ve özellikle felsefe-mantık alanında Aristo’nun bazı eserlerini Grekçe’den Arapçaya çevirip yorumlaması ile tanındı. Bilgi ve biriki­miyle ulema ve devlet adamlarının tak­dirini kazandı. Devrinin âlimleri kendisi­ne “muallim-i salis” (üçüncü öğretmen) unvanını verdi. Bu âlime göre insanın sahip olduğu ye­tenekler eğitim ve öğretimle geliştirilip disip­line edilince o insan günlük hayatta, bilim ve sanatta daha başarılı olur.

Metinde hakkında bilgi verilen Osmanlı bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3: 8056

XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde medrese talebeleri iş bulamamaktan ve geçim sıkıntısından birçok olaya karışmış ve isyan etmişlerdir. Leventler ve çiftbozanlar, medreseyi emellerine alet ederek talebe olmadıkları halde talebe gibi gözükerek halk içinde bir sempati kazanmayı amaç edinmişlerdir. Talebeleri de aralarına alarak ortaklaşa çapulculuk yapmış ve böylece suçu da onlarla paylaşmışlardır. Onları kışkırtıp, tahrik ederek eğitim ortamından dışarı çekmeye çalışmışlardır. Bazı devlet adamları tarafından kullanılarak isyana teşvik edilen medrese talebeleri, derslerini bırakıp eşkıyalığa başlamışlar. 

Bu durumun Osmanlı eğitim sisteminde hangi aksaklığa neden olduğu savunulamaz?

Soru 4: 8057

Seyahatname adlı eserini İstanbul’da yazmaya başlayan Evliya Çelebi, Osmanlı topraklarında ve komşu ülkelerde yaptığı seyahat­lerini anlatır. Özellikle Balkanlar, Orta Avrupa ve Filistin’deki kiliseleri büyük bir merakla gezen Evliya Çelebi, Müslümanlarla Hristiyanları karşılaştırır. Yaptığı gözlem ve değerlendirmeler nispeten erken bir tarihte Osmanlı dünyasında ötekine bakışı yansıtır. Evliya Çelebi, Osmanlının gururu olan özelliklerini ve iz bırakmış eserlerini anlatırken karşılaştığı problemleri ve yönetimle ilgili eleştirilerini de yazmaktan çekinmemiştir.

Bu paragrafa göre Evliya Çelebi’nin Seyahatname adlı eserinde aşağıdakilerden hangisinden bahsedilmemiştir?

Soru 5: 8058

İspan­ya’dan Osmanlı topraklarına taşınan Yahudilerin Sultan II. Bayezid’den aldıkla­rı ferman ile İstanbul’da matbaa kurup kitap bastıkları bilinmektedir. İstanbul’da Ermeni Cemaatine ait ilk matbaa 1567’de açılmış ve kısa zamanda Yahudi Cemaatinin matbuatıyla kıyaslanacak derecede etkin bir yayım hayatına başlamıştır. İstanbul'da Rum Cemaate ait matbaa ise Hristiyan kiliseleri arasındaki rekabetin bir aracı olarak kurulmuştur. III. Murat’ın yabancılar için kitap ticareti iznini vermesi, XVI. yüzyılın sonlarına doğru Avrupa’da basılmış eserlerin Os­manlı ülkesine serbestçe girişini sağlamıştır. Avrupa’da Arap harfleriyle basılan Arapça eserler Osmanlı topraklarına sa­tılmak üzere getirilmiştir. 

Bu paragrafa göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Soru 6: 8064

XVII. yüzyılda;

I. Osmanlı Devleti’nin Avusturya ve İran ile yaptığı savaşların uzun sürmesi devletin ekonomisini zayıflattı.

II. Eşkiyalığın artması Anadolu’da asayiş ve huzurun bozulmasına neden oldu.

III. Tımar Sisteminin bozulması sonucunda devletin ihtiyacı olan vergiler artırıldı.

IV. Köylerden şehirlere göçlerin artmasıyla kırsal nüfusta azalmalar oldu. 

Buna göre, XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Soru 7: 8065

Aşağıdakilerden hangisi İstanbul İsyanları’nın sonuçlarından biri değildir?

Soru 8: 8069

XVII. yüzyılda;

- Genç Osman Yeniçeri Ocağını kaldırmak istemiş ancak başarılı olamamıştır.

- Tarhuncu Ahmet Paşa maliye ile uğraşmış ancak başarılı olamamıştır.

Yukarıda verilenlere göre XVII. yüzyıl ile ilgili olarak;

I. Devletin içinde huzursuzluk vardır.

II. Devletin ekonomisi bozulmuştur.

III. Padişah ve devlet adamları ıslahatlarda başarılı olmuşlardır.

IV. Yeniliklerde Avrupa örnek alınmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

Soru 9: 8071

Rusya sıcak denizlere çıkışı olmayan ve dolayısıyla deniz ticareti gelişemeyen bir ülkeydi. XVII. yüzyılın sonlarında tahta çıkan Çar I. Petro zamanında sıcak denizlere çıkabilmek için Rusya, kendisine yayılma alanı olarak Osmanlı coğrafyasını seçti. Ancak Rusya’nın bu politikası Osmanlı topraklarında farklı emelleri olan devletleri Osmanlı tarafına yaklaştırdı.

Rusya’nın sıcak denizlere inme politikasına karşı harekete geçen devletler aşağıdakilerden hangisidir?

………….., 1718’de Avusturya ve müttefiki Venedik ile imzalanan Pasarofça Antlaşması’nın ardından başlayıp, 1730’da Patrona Halil İsyanı ile sona erdi.

Metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?