Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 8074

I. İncil değişik dillere çevrildi.

II. Sanayi İnkılabı gerçekleşti.

III. Düşünce ve bilgi hızla yayıldı.

IV. Din içerikli kitapların basımı yasaklandı.

V. Eleştirel bakış açısı insanlar arasında yayıldı.

Matbaanın Avrupa’da yaygın olarak kullanılmasının sonuçları düşünüldüğünde yukarıda verilenlerden hangileri ile matbaanın bir ilgisi bulunmamaktadır? 

Soru 2: 8079

Osmanlı Devleti’nde şehzadeler yetiştirilmek için sancak­lara gönderilirdi. Ancak bu uygulamaya I. Ahmet Dönemi’nde son verildi.

I. Ahmet'in sancağa çıkma uygulamasına son vermesinin nedenleri arasında;

I. Merkezi otoriteyi güçlendirmek,

II. Şehzadeler arasındaki taht kavgaları önlemek,

III. Şehzadelerin sancaklarda siyasi güç kazanmalarını engellemek

hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?         

Soru 3: 8080

Osmanlı İmparatorluğu’nda;

- XVII. yüzyılda uzun yıllar devam eden ve başarısızlıkla sonuçlanan savaşların olması,

- Devlet idaresinde rüşvet ve iltimasın yaygınlaşması, 

- Deneyimsiz padişahların tahta geçmesi

gibi birçok sorun yaşanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu sorunların sonuçlarından biridir?

Soru 4: 8091

XVII. yüzyılda askerlikle ilgili olmayanların Yeniçeri Ocağı’na alınmasıyla devletten maaş alan yeniçeri sayısı artmış, ayrıca Tımar Sistemi’nin bozulmasıyla da köylü, toprağını bırakarak şehirlere göç etmek zorunda kalmıştır.

Bu gelişme;

I. Askerî

II. İdari

III. Mali

VI. Sosyal

V. Eğitim

verilen alanlardan hangisiyle ilişkilendirilemez?

Soru 5: 8098

Kanuni Dönemi’nde, Şehzade Bayezid’in isyanından sonra padişahın en büyük oğlu sancaklara gönderilmeye başlanmış ve diğer şehzadeler sarayda tutulmuştur. III. Mehmed, sancakta yetişen son şehzade olarak 1595’te Osmanlı tahtına çıkmış, onun döneminden itibaren sancağa çıkma tamamen kaldırılmıştır. III. Mehmed’in oğlu I. Ahmet sancağa çıkmayan ve sarayda kafes usulüyle yetişen ilk Osmanlı padişahı olmuştur.

Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Soru 6: 8099

IV. Murad döneminde büyük bir heyet toplanmıştır. Bu heyette bulunan Katip Çelebi, askeri birliklerin büyük miktarda azaltılmasını, asker maaşlarının kısılmasını ve bunların işlevlerinin yeniden tanımlanmasını tavsiye etmiştir. Osmanlı Tarihi Uzmanı Kemal Karpat bu konuda; Osmanlı Devleti'nin, sorunların çözümü için kavramsal ve metodolojik açıdan uygun yollar izlediği değerlendirmesini yapmıştır. Ona göre Osmanlılar bu derdin devasını, yabancı örnekleri körü körüne taklit etmekte değil, içerideki güçleri yeniden düzenlemekte bulmuştur.

Buna göre;

I. Osmanlı padişahları düzenin bozulduğunun farkındadır.

II. Osmanlılar, sorunun Avrupa’daki gelişmeleri takip ederek çözüleceğini düşünmüştür.

III. Sorunlar Osmanlı teşkilat yapısının yeniden düzenlenmesiyle çözülecektir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 7: 8155

Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyıl ıslahat hareketlerinin genel özelliklerinden biri değildir?

Soru 8: 23586

Osmanlı Devleti, kuruluşundan itibaren padişahlıkla yönetildi. Bu yönetim sisteminde iktidar babadan oğula geçmekteydi. Şehzadeler hükümdar olmadan önce sancaklara gönderilirdi. Böylece şehzadeler devlet yönetiminde tecrübe kazanırldı. Padişah I. Ahmet Dönemi'nde Ekber ve Erşed Sistemine geçilerek hanedanın en büyük ve en olgun üyesi padişah seçilmeye başlandı. Bu uygulama …………… etkili oldu.

Yukarıda verilen metinde boş bırakılan yere, aşağıdaki ifadelerden hangisi yazılırsa bilgi bütünlüğü doğru sağlanmış olur?

Soru 9: 25631

Osmanlı Devleti, XVI. yüzyılda bir “Cihan Devleti” iken zaman içerisinde uluslararası siyasetteki gücünü kaybetmiştir.

Osmanlı Devleti’nin uluslararası alandaki gücünü kaybetmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

Soru 10: 26096

XV. ve XVI. yüzyıllarda askerî, sosyal ve ekonomik alanlarda rakipsiz olan Osmanlı Devleti’nin zamanla eski gücünü kaybetmesinde;

I. Merkeziyetçi yapıya sahip olması,

II. Bilim ve teknik alanındaki gelişmelere ayak uyduramaması,

III. Kurumların kendini yenileyememesi

durumlarından hangileri etkili olmuştur?