Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 8032

17.yy'ın başından itibaren Osmanlı Devleti gerek içerden gerekse dışardan kaynaklanan siyasi, askeri, ekonomik ve sosyal sebeplerden dolayı güç kaybetmeye başlamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin güç kaybetmesinin siyasi sebeplerinden biridir?

Soru 2: 8033

1740 Kapitülasyonlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 3: 8036

I. Ticaret zayıflamıştır.

II. Halktan alınan vergiler artırılmıştır.

III. Üretim artmış, ekonomi canlanmıştır.

IV. Hristiyanlık inancı keşfedilen yerlere yayılmıştır.

V. Kapitülasyonlar (ayrıcalıklar) verilmiştir.

Yukarıda verilen Coğrafi Keşiflerin sonuçlarından hangileri Osmanlı Devleti ile ilgilidir? 

Soru 4: 8039

          

Yukarıda verilen şemada;

a. Ticaretin gelişmesi ve tarımsal faaliyetlerin azalması

b. Feodal beylerin ölmesi sonucu topraklarının boş kalması

c. Derebeylere ait surların yıkılabileceğinin anlaşılması

ifadelerinden hangileri feodalitenin zayıflaması ve merkezi krallıkların güçlenmesi ile ilgili numaralandırılan yerlere gelmelidir?

Soru 5: 8044

Aşağıda verilen kavram ve açıklamalarından hangisi yanlış verilmiştir?

Soru 6: 8047

Coğrafi Keşifler Osmanlı Devleti'ni öncelikle hangi alanda etkilemiştir? 

Soru 7: 8051

Tımar sisteminin bozulması Osmanlı Devleti'ni sosyal, siyasal, ekonomik vs... olmak üzere birçok alanda etkilemiştir.

Aşağıdakilerden hangisi tımar siteminin bozulmasının sosyal sonuçlarından biri değildir?

Soru 8: 8060

Bir ülkenin zenginliğini, sahip olduğu altın ve gümüş gibi değerlere bağlayan, bu madenlerin dış satımını arttıran iç satımını engelleyen  ya da bir milletin ekonomik gücünü ve zenginliğini en üst düzeye çıkarmak amacını güden ekonomik bir modeldir.

Bu paragrafa göre, XV ve XVI. yüzyıllarda etkili olan ekonomik model aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9: 8062

Dünya savaş tarihinde Çin’de icat edilen barutun önemli bir yeri vardır. Barut yanıcı ve gürültü çıkarıcı bir silah olarak kullanıldı. Ateşli silahlarda barutun kullanılması savaşların gidişatında bir dönüm noktası oldu. XIV. yüzyılda Avrupa’da yaşanan bu durum ateşli silah teknolojileri ve yeni teknik gelişmelerle birleşti. Silah teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişme süreci “Askeri Devrim” adıyla anılan bir dönemi başlattı. XVIII. yüzyıldan itibaren orduların ihtiyaçlarının karşılanması konusunda ekonomik harcamalarda artışlar meydana geldi.

Bu paragrafa göre;

I. Avrupa XIV. yüzyıldan itibaren savaş teknolojilerinde ilerleme dönemine girmiştir.

II. Askeri Devrim, sadece teknolojik anlamda değil orduların da yenilenmesinde etkili olmuştur.

III. Vergi sistemlerinin oluşumunda orduların ihtiyacının karşılanması öncelikli hedef olmuştur.

IV. Orduların modernizasyonunda ve ihtiyaçlarının karşılanmasında ekonomik faktörler önemli rol oynamıştır.

yargılarından hangileri doğrudur?

1683 yıllında gerçekleştirilen II. Viyana Kuşatması, Osmanlı Devleti’nin Avrupa’ya karşı ilk büyük mağlubiyeti olmuştur. II. Viyana Bozgunu ile Karlofça Antlaşması (1699) arasında birçok cephede devam eden savaşlar devleti sarsmıştır. Mirî, mukataa topraklar üzerinde malikâne alarak ayrıcalıklar ele geçiren güçlü kesimler, Anadolu ve Rumeli’nin çoğu bölgesinde merkeze karşı bağımsız sayılabilecek egemenlik sahaları oluşturdular.

Bu paragrafa göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?