Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 8070

Osmanlı Devleti XVIII. yüzyılda zayıflamış, Fransa, Osmanlı yönetimine destek vermiş ve bunun karşılığında da kendi çıkarlarını genişletmiştir. 1740 Kapitülasyonları bunu göstermektedir. Bu sayede Osmanlı Devleti içinde imtiyazlı devletler arasında en başta olma durumunu kazanmıştır. Fransız İhtilali öncesinde Osmanlı Devleti’nin en fazla ihracat ve ithalat yaptığı ülke Fransa idi.

Buna göre;

I. Osmanlı Devleti birden çok ülkeye imtiyaz tanımıştır.

II. Osmanlı Devleti’nin XVIII. yüzyıldaki en iyi müttefiki Fransa’dır.

III. Fransa 1740’dan önce Osmanlı Devleti’nden ayrıcalıklar elde etmiştir.

hangilerine ulaşılabilir?

Soru 2: 8085

Padişahlık babadan oğula geçmekteydi. Türk-İslam Devletlerinde olduğu gibi şehzadeler, yönetimde tecrübe kazanması amacıyla sancak­lara gönderilirdi. Şehzadelerin sancaklarda siyasi güç kazanmalarını engellemek ve merkezî otoriteyi güçlendirmek için I. Ahmet Dönemi'nde (1603-1617) bu sisteme son verilerek Ekber ve Erşed Sistemi’ne geçildi. Veraset sisteminde yapılan bu değişiklikle hanedanın en büyük (Ekber) ve en olgun (Erşed) üyesi padişah olacaktı. Bu uygulamayla şehzadeler arasında taht kavgaları önlenmişti.

Bu paragrafa göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Soru 3: 23585

I. Avrupa’ya giden elçiler Avrupa diplomasisi, sanatı, sanayisi, tarımı, askerî gücü ve teknolojisi hakkında İstanbul’a rapor sundular.

II. Geleneksel alçak divanların yerini koltuk ve iskemle aldı. Osmanlı evlerinde Batı tarzı eşyalar, resim ve tablolar yer aldı.

III. Yaz gecelerinde lalelerin altında ve yürüyen kaplumbağaların sırtında mumlar yakılıp şenlikler yapılmıştır.

IV. Deniz yoluyla veya taşradan İstanbul’a gelenler sağlık kontrolünden geçirilerek bir bakıma karantina uygulanmıştır.

Lale Devri’ndeki bu sosyal gelişmelerden hangileri Osmanlı toplumunu doğrudan etkilemiştir?

Soru 4: 25637

Avrupa’da merkantilizm anlayışı, madene ve paraya dayalı zenginliği öne çıkartarak iç ve dış ticareti etkilemiştir.

Avrupa’da merkantilizm anlayışının benimsenmesi;

I. Yeni ticaret yolların aranması,

II. Ham madde ve pazar arayışının çoğalması,

III. Avrupa’da güçlü ekonomiye sahip devletlerin ortaya çıkması

gelişmelerinden hangilerine sebep olmuştur?

Soru 5: 25934

I. Dünya ticaret yollarının değişmesi,

II. Avusturya ile uzun süren savaşların yapılması,

III. Tımar sisteminin bozulması

Yukarıda verilen gelişmelerden hangilerinin XVII. yüzyıl Osmanlı ekonomisine zarar verdiği söylenebilir?

Soru 6: 25976

XVII. yüzyıldan itibaren Avrupa’ya kapitülasyonlarla verilen haklar genişletildi. Gümrük vergilerini yerli tüccarlardan az ödeyen Avrupalı tüccarlar, kendi ticaret mahkemelerini kurma hakkını da elde ettiler.

Buna göre;

I. Yerli üretimin gelişimini artırdığı,

II. Avrupalı tüccarların daha avantajlı hale geldiği,

III. Osmanlı’nın Avrupa’dan ekonomik destek aldığı

bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?

Soru 7: 27600

Bir bölgenin vergisinin ihale yoluyla peşin alınması esasına dayanan sisteme iltizam denilmiştir.

İltizam sisteminde vergi kaynağı olan arazi aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilmiştir?

Soru 8: 27601

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin bozulan ekonomisini dengede tutmak için aldığı tedbirlerden biri değildir?

Soru 9: 27602

Osmanlı Devleti’nde toprak vergi gelirlerini toplama işinin ihale ile satışa çıkartılarak hazineye aktarılmasına “iltizam” sistemi denilmiştir. İhaleyi alan “Mültezimler” devlete peşin para ödeyerek bölgedeki vergileri toplama hakkını elde etmiştir. Mültezimlerin önemli bir kısmını askerî sınıftan gelenler oluştururken bu şahısların yerini zamanla zengin tüccarlar ve tefeciler almaya başlamıştır.

İltizam sisteminin doğurduğu sonuçlar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Soru 10: 27603

I. Tımarların hak etmeyen kişilere dağıtılması,

II. Mültezimlerin halktan fazla vergi istemesi,

III. Sekban adındaki ücretli askerlerin halktan haraç toplaması

XVII. yüzyılda yaşanan yukarıdaki gelişmelerden hangileri halkın topraklarını terk ederek şehirlere göçmesine neden olmuştur?