Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 8010

Aşağıda 19. yy'da dünya politikasına yön veren devletlerin genel politikaları verilmiştir:

- 19. yy'daki en güçlü devlettir. Ayrıca dünyanın en büyük sömürgelerine sahiptir.

- 1848 İhtilali sonrası ülkede İkinci Cumhuriyet ilan edilmiştir.

- Osmanlı Devleti gibi çok uluslu yapıya sahip olduğundan Fransız ihtilalinin sonuçlarını kendisi için tehlike olarak görmüştür.

- 19.yy'ın ortalarından itibaren Orta Asya pamuğunu ele geçirmek için Türk devletleri üzerine yürümüştür.

Yukarıdaki bilgiler aşağıdaki devletlerle eşleştirildiğinde hangi devlet dışarıda kalır?

Soru 2: 8014

Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyılda Avrupa'da görülen gelişmelerden biri değildir?

Soru 3: 8037

Aşağıdakilerden hangisi Rönesans'ın sonuçları arasında gösterilebilir?

Soru 4: 8040

Aşağıdakilerden hangisi Rönesans'ın sebeplerinden biri değildir?

Soru 5: 8041

Aşağıdakilerden hangisi Rönesans'ın ilk önce İtalya'da başlamasının sebeplerinden biri değildir

Soru 6: 8042

Reform hareketlerinin düşünce ve fikir alanındaki sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 

Soru 7: 8045

Günümüz Avrupa'sının siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal temelleri, XV. ve XVI. yüzyılda atılmaya başlanmıştır.

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi bu dönemde Avrupa'nın gelişmesine katkı sağlayan olaylardan biridir?

Soru 8: 8053

“Devleti sağlamlaştırmak mı istiyorsunuz; iki ucu, elden geldiğince birbirine yaklaştırın. Ne çok varlıklıların bulunmasına göz yumun ne de çok yoksulların. Birbirinden ister istemez ayrılamayan bu iki durum, ortak yarara aynı ölçüde zararlıdır. Birinden zorbalığı kışkırtanlar, öbüründen de zorbalar çıkar. Halk özgürlüğünün alım satımı hep bunlar arasında olur: Biri satın alır, biri de satar onu.”

Rousseau, bu görüşü ile aşağıdaki toplumsal yapılardan hangisini sa­vunmuştur?

Soru 9: 8054

Machiavelli’nin amacı, yabancı devletle­rin etki ve işgallerinden kurtulmuş ulusal ve güçlü bir İtalyan devletinin kurul­masıydı. Tek çıkar yol olarak da hiçbir etik kurala bağlı olmayan ve sınırsız güç sahibi bir devlet yapısının yaşama geçi­rilmesini öne sürdü.

Machiavelli’nin bu görüşlerini en be­lirgin biçimde ortaya koyduğu eseri aşağıdakilerden hangisidir?

Yeni Çağ’da Avrupa’da matbaanın bulunmasından sonra din kitapları, çeşitli dillerde basılmaya başlandı. Hristiyanların kutsal kitabı olan İncil’i herkes okuma imkânı buldu. Bu durum Reform hareketlerine ortam hazırladı.

Bu paragrafa göre Reform hareketlerinin başlamasına;

I. Halkın dini inançları konusunda aracısız olarak bilgi edinebilmesi,

II. Hristiyanlığın yeni keşfedilen yerlerde yayılması,

III. Katolik Kilisesi’nin eski gücünü kaybetmesi

durumlarından hangisinin ortam hazırladığı söylenebilir?