Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 8061

Katolik Kilisesi, eğitim ve öğretimi tekeline aldığından bütün bilimsel gelişmeler kilisenin kontrolü altındaydı. Kilise, serbest düşünmenin önünde bir engel oluşturarak kendi ürettiği bil­gi dışındakileri reddederek engellerdi. Farklı düşüncelerinde ısrar edip kilisenin felsefesine karşı çıkanlar aforoz edilerek dışlanırdı. Avrupa’da toplum iki sınıfa bölünmüştü: Dini kullanarak oluş­turulan sosyoekonomik yapıda ruhban ve aristokratların oluşturduğu birinci sınıf in­sanlar ve yoksul halkın oluşturduğu ikinci sınıf insanlar. Soylular ve rahipler maddi ve manevi açıdan halkı sömürmekteydi­ler. Halk tabakasının kendini geliştirip de­ğiştirebileceği bütün alanlar kapatılmıştı.

Yukarıdaki metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Soru 2: 8066

Avrupa’da sosyal yapıda halk; soylular, rahipler, burjuvalar ve köylüler diye sınıflara ayrılmıştır. Bu sınıflar Orta Çağ’da Avrupa’da sosyal adaletin sağlanamamasına, toprak mül­kiyetinin soyluların elinde toplanmasına, halkın sermaye birikimi yapamamasına neden olmuştu.

Bu paragrafta verilen bilgiye dayanarak;

I. Toplumda birlik ve beraberlik sağlanmıştır.

II. Gelir dağılımında adaletsizlikler yaşanmıştır.

III. Devlet eşitliği sağlamak için harekete geçmiştir.

IV. Toprak mülkiyeti belli bir sınıfın elinde toplanmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

Soru 3: 8067

Coğrafi Keşifler'le birlikte Avrupa’da sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik alanda değişimler yaşanan yeni bir döneme girildi. Bu gelişmelerin ilki .............'da kültür ve sanat alanında etkisini gösteren Rönesans, diğeri ise Martin Luther tarafından ..............'da Katolik Kilisesi’ne karşı başlatılan Reform hareketleridir.  

Bu paragrafta boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

Soru 4: 8081

Aşağıdakilerden hangisi Reform hareketinin Osmanlı Devleti'ne etkilerinden biri değildir?

Soru 5: 8088

Almanya’da Katolik Kilisesi reform hareketinden etkilenmemek için birçok eserin dağıtılmasına ve okunmasına yasaklamalar getirmiştir. Bu yasaklara uymayanları ise Engizisyon Mahkemelerinde yargılayarak cezalandırmıştır.

Katolik Kilisesi bu uygulamayla aşağıdakilerden hangisini yapmaya çalışmıştır?

Soru 6: 8089

Reform hareketinin başlamasında matbaanın geliştirilmesi, Rönesans'ın etkisi, Katolik Kilisesi'nde ortaya çıkan bozulmalar etkili oldu. Katolik Kilisesi'nin, din dışı işlerle uğraşması, endüljans, aforoz, enterdi, engizisyon, günah çıkarma gibi güç unsurlarıyla halkın mallarına el koyması gibi nedenlerle Katolik Kilisesi'ne olan güven azalmıştır.

Bu paragrafa göre, reformun doğmasında ve gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

Soru 7: 23582

Coğrafi Keşifler'in sonucunda Avrupa’da düşünce hayatında yeni gelişmeler yaşandı. Bu gelişmelerle birlikte kiliseye olan güven sarsılmış ve ortaya çıkan iki büyük hareket dünya tarihinde yerini almıştır. Bu hareketlerden Rönesans .............'da; reform .............'da başladı.

Metindeki boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 8: 23583

“Toplum Sözleşmesi” adlı eserinde, toplum düzeninin sözleşmelere dayandığını vurgulayarak devleti yüceltmiştir. Onun tezlerine göre devlet, egemen güçtür. Egemenlik bölünemez düşüncesini savunmuştur. Bu nedenle de kuvvetler ayrılığı ilkesini kabul etmemiştir.

Yukarıdaki metne göre bu düşünceleri savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9: 23584

Aşağıda verilen isimlerden hangisi Rönesans’ın Fransa’daki temsilcilerinden biri değildir?

Soru 10: 25595

XVII. yüzyılda Avrupa’da krallık yönetimlerinin güç kazanmasında;

I. Derebeylik rejiminin yıkılması,

II. Coğrafi Keşiflerin yapılması,

III. Roma İmparatorluğu’nun parçalanması

durumlarından hangileri etkilidir?