Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 25816

Fransa kralı XIV. Louis’nin “Devlet demek ben demektir.” sözü;

I. Mutlakiyet yönetimini benimseme,

II. Egemenliği ilahî güce dayandırma,

III. Devlet düzenini kurmak için köklü reformlar yapma

durumlarından hangilerinin göstergesidir?

Soru 2: 26294

Aşağıdakilerden hangisi Rönesans hareketinin sebeplerinden biri değildir?

Soru 3: 26299

Orta Çağ Avrupa’sında kilise tarafından her şeyin din kuralları ile açıklandığı skolastik düşünce hâkimdir. Kiliseye aykırı bir görüş öne sürmek suçtur. Bu sebepten ötürü bir çok bilim adamı Engizisyon Mahkemelerinde yargılanarak cezalandırılmıştır. Skolastik düşünce Rönesans hareketi ile birlikte yıkılmıştır.

Bu bilgilere göre Rönesans hareketinden sonra Avrupa’da aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenemez?

Soru 4: 26302

XV. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Avrupa'da ateşli silahlar etkin bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır.

Bu durumun;

I. Surların aşılabilir hâle gelmesine,

II. Feodalitenin zayıflamasına,

III. Sömürgecilik çağının yaşanmasına

gelişmelerinden hangilerine zemin hazırladığı söylenebilir?

Soru 5: 26310

I. Coğrafi Keşifler,

II. Kavimler Göçü,

III. Reform

Avrupa’da yaşanan yukarıdaki gelişmelerden hangileri skolastik düşüncenin yıkılmasında etkili olmuştur?

Soru 6: 26342

● Kiliseye ve din adamlarına olan güvenin sarsılması

● Deney ve gözleme dayalı pozitif bilimlerin ilerlemesi

Avrupa’da oluşan bu zengin sınıfın bilim adamları ve sanatçıları desteklemesi

Verilen durumlar aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile ilişkilendirilebilir?

Soru 7: 26358

Reform hareketleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

Soru 8: 26362

Avrupa’da “Rönesans” ile bilim, kültür ve sanat alanlarında gelişmeler sağlanırken, “Reform” ile din alanında yeniden yapılanma gerçekleşmiştir.

Rönesans ve Reform hareketlerinin;

I. Kilisenin itibarının azalması,

II. Özgür düşüncenin gelişmesi,

III. Avrupa’da “Üniversite” eğitiminin başlaması

gelişmelerinden hangileri üzerinde etkili olduğu söylenemez?

Soru 9: 26367

Avrupa’da XVII ve XVIII. yüzyıllardaki gelişmelere öncülük eden düşünürler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

Soru 10: 26374

Kavimler Göçü ile ortaya çıkan feodalitenin;

I. Haçlı Seferleri,

II. Coğrafi Keşifler,

III. Ateşli silahların gelişmesi

verilen gelişmelerden hangileri ile zayıfladığı söylenebilir?