Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 8159

Aşağıdakilerden hangisi 31 Mart Vakası'nın sonuçlarından biridir?

Soru 2: 8160

Aşağıdakilerden hangisi 31 Mart Vakası'nın nedenlerinden biri değildir?

Soru 3: 8161

İttihat ve Terakki Cemiyeti, aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile Osmanlı yönetimine tamamen hakim olmuştur?

Soru 4: 8162

I. Avrupalı devletlerin Osmanlı iç iş işlerine karışmasını engellemek,

II. Anayasal yönetimin tekrar uygulanmasını sağlamak,

III. Osmanlı veraset sistemini değiştirmek

İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin mevcut yönetime karşı başlattığı muhalif hareketlerin amaçları aşağıdaki hangi seçenekte doğru verilmiştir?

Soru 5: 8165

I. Tanzimat’la birlikte tüm Osmanlı ülkesindeki gayrimüslimler eskiye oranla çok daha iyi duruma geldi. Esasen Osmanlıyı yıkan nedenlerden biri de Tanzimat sürecinde gayrimüslimlere verilen ödünler ve Batı devletlerinin dinî gruplar, kişiler ve azınlıklar bahanesiyle Osmanlının içişlerine müdahale etmesidir.  

II. 1876 tarihli Kanun-i Esasi’nin hazırlanması ve ilanı bir rastlantı değildir. Monarşiden anayasal düzene geçiş önemli bir dönüşüm olup çok uluslu ve zor durumdaki Osmanlı İmparatorluğu için yeni bir arayış olmuştur. Osmanlı aydınları, bu durumun hak ve özgürlükler noktasında endişeleri giderilen azınlıkların, Osmanlı Devleti’ne bağlılıklarını sürdürmede katkı sağlayacağını ummuştur.

Aşağıdakilerden hangisi, l ve ll. paragraflar birlikte düşünüldüğünde ulaşılabilecek bir yargı değildir?

Soru 6: 8174

1876’da ilan edilen Kanun-ı Esasi’de yer alan;

- Meclisi açıp kapatma yetkisi padişaha aittir.

- Yürütme yetkisi padişahın başkanlığında Heyeti Vekile'ye (Bakanlar kuruluna) aittir.

- Meclis üyeleri elli bin erkeğin seçeceği erkek mebuslardan oluşur.

- Devletin dini İslam’dır.

Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Soru 7: 8185

Kanun-i Esasi'de yer alan;

- Osmanlı Devleti bir bütündür, hiçbir sebeple ayrılık kabul etmez.

- Hiç kimse kanunun belirttiği sebepler dışında başka bir bahane ile cezalandırılamaz.

- Halkın mülkiyetine ve meskenine dokunulamaz.

- Memuriyetlere tayin, usulüne göre ve ehliyet ile liyakat esasına göre yapılır.

maddeleri ile aşağıdaki konuların hangisi ile ilgili bir düzenleme yapıldığı söylenemez?