Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 8103

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin 18.yy'da yaptığı ıslahat hareketlerinden biri değildir?

Soru 2: 8148

Osmanlı Devleti'nin dış politikada;

I. Tanzimat Fermanı'nın ilanıyla Mısır Meselesi'nde,

II. Islahat Fermanı'nın ilanıyla da Paris Konferansı'nda,

III. Kanun-i Esasi'nin ilanında da Tersane Konferansı'na katılan Avrupalı devletlerin desteğini sağlamak istemiştir.

Yukarıda yer alan olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisi kurulduğunda, doğru eşleştirmelerin yer aldığı seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3: 8153

Tanzimat döneminde Osmanlı Devleti'nde faaliyet gösteren;

- Meclis-i Ahkâm-ı Adliye

- Meclis-i Âlî-i Tanzimat

- Maarif Nezareti'nin

günümüzdeki karşılıkları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 4: 8170

Osmanlı Devleti’nde Yeniçeri Ocağının kapatılması sonrası kurulan Asâkir-i Mansûre’nin tüzüğünde her bölüğe bir cerrah verilmesinin uygun görüldüğü ifade edilmiştir. Bu bağlamda Mektebi Tıbbiye'den bazı öğrenciler, 50’şer kuruşluk aylık ile; kurşun çıkarma, damar bağlama, kırık çıkık tedavisi gibi uygulamaları yapmak için ordu cerrahlarının yanına gönderilmiştir.

Bu paragrafa göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Soru 5: 27662

“Ben, Osmanlı Devleti’nin dağılmasını önlemek için her alanda ıslahat yapan bir padişahım. Ülkem her alanda yabancıların ve azınlıkların taarruzu altında kıvranmaktadır. “Hasta adam” diye tabir edilen Osmanlı Devleti’ni güçlendirmek için Yeniçeri Ocağı’nı kaldırdım. Denge siyaseti izledim. Ama ıslahatlarım meyvesini vermeden devletimi bir davanın içinde buldum. İngiltere, Fransa ve Rusya’nın iki yüzlü siyasetleriyle uğraşmak zorunda kaldım.”

Verilen konuşmada aşağıdaki padişahlardan hangisinin çalışmaları hakkında bilgi verilmektedir?