Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 8102

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru olarak verilmiştir?

Soru 2: 8225

I. Düyûn-ı Umûmiye İdaresi'nin kurulması,

II. Batı tarzı ıslahatların yapılması,

III. Avrupa'da daimi elçiliklerin kurulması

Yukarıdakilerden hangilerinin Osmanlı Devleti'nin uluslararası alandaki gücünü azalttığı söylenebilir?

Soru 3: 8226

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa ülkelerinin Osmanlı ekonomisine müdahale ettiğine kanıt olarak gösterilebilir?

Soru 4: 8233

Osmanlı Devleti’nin nakit para ihtiyacı ve elçilerin borçlanma konusundaki baskılarının artması dış borçlanmayı hazırladı. Kırım Savaşı’nın getirdiği yeni harcamalar ve nakit paraya duyulan aşırı ihtiyaç Osmanlı’yı Avrupa piyasalarından borçlanmaya zorladı. Alınan borçların nerelere harcandığını da yine borç verenler belirledi. Osmanlı Devleti, 1854 yılında başlayan borçlanma sürecine 1875 yılına kadar dayanabildi. Hükûmet, 1876 Mart ayında bütün ödemeleri durdurdu. 1881’de Muharrem Kararnamesi yayınlanarak Düyûn-ı Umûmiye İdaresi kuruldu.

Metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Soru 5: 8236

Osmanlı Devleti ilk kez 1854 yılında İngiltere’den dış borç almıştır. Borçların ödenmemesi üzerine 1881’de Muharrem Kararnamesi'yle Düyûn-ı Umûmiye İdaresi kurulmuştur. Bu kurumla alacaklı devletler Osmanlının gelir kaynaklarına el koymuşlardır. 

Buna göre;

I. Osmanlı Devleti ekonomik özgürlüğünü kaybetmiştir.

II. Osmanlı Devleti’nin yeraltı kaynakları azalmıştır.

III. Avrupalı devletlerin Osmanlı iç işlerine müdahale etmesinin önü açılmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 6: 8237

Ziya Gökalp: “Türklere bir millet karakteri kazandıracak ve bir Türk kültürünün oluşmasına katkıda bulunacak etkenlerden biri millî ekonomidir.” demiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Ziya Gökalp’in bu sözü doğrultusunda atılan adımlardan biri olamaz?

Soru 7: 8241

Osmanlı Devleti ilk dış borcu 1854 yılında Kırım Savaşı sırasında İngiltere’den aldı. Daha sonra farklı Avrupa ülkelerinden de borç aldı. 1881’de Muharrem Kararnamesi çerçevesinde Düyûn-ı Umûmiye İdaresi kuruldu. Böylece Avrupalı devletler Osmanlı Devleti’nin tuz, ipek, tütün, alkollü içecek ve balık sektörlerinden gelecek olan vergilerine el koydu. Bu tarih sonrası da borçlanmaya devam eden Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşı başladığında 156,4 milyon Osmanlı lirası dış borcu vardı.

Buna göre, Osmanlı Devleti ile ilgili;

I. Zaman içerisinde borcu artmıştır.

II. Ekonomi yabancıların denetimi altına girmiştir.

III. Dış borçların tamamı İngiltere’den alınmıştır.

yargılardan hangilerine ulaşılabilir?

Soru 8: 8242

İttihat ve Terakki Cemiyeti 23 Ocak 1913’te Bâb-ı Âli Baskını’yla tek başına iktidara sahip oldu. Liberal iktisadi sistemi terk eden cemiyet, millî bir iktisat sistemi oluşturmaya çalıştı. İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin millî iktisat politikalarından hareketle, 1920’lerde iktisadi kalkınmanın ve modernleşmenin temel mekanizması olarak yerli ve millî burjuvazinin geliştirilmesi ön plana çıktı. Bu gelişmelerin etkisiyle İzmir İktisat Kongresi 1923 yılında düzenlendi.

Buna göre;

I. Yabancı sermayenin etkisi kırılmaya çalışılmıştır.

II. Yerli sermayenin güçlendirilmesi hedeflenmiştir.

III. Cumhuriyet Döneminde izlenecek olan ekonomi politikasının temelini oluşturmuştur.

İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin takip ettiği millî ekonomi politikası ile ilgili verilen yargılardan hangisine ulaşılabilir?

Soru 9: 8246

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı toplumundaki kadınlara yönelik yayın yapan gazete ve dergilerden biri değildir?

Modern şehirlerin doğması, teknolojinin gelişmesi, modern toplumlarda aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasına neden olmamıştır?