Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 22695

Yukarıda verilen tablo incelendiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Soru 2: 26276

Kuvay-ı Millîye’nin Millî Mücadele Dönemi’nde sağladığı faydalar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 3: 26281

I. Mondros Ateşkes Antlaşması,

II. İzmir’in işgal edilmesi,

III. Azınlıkların faaliyetleri

Yukarıdakilerden hangileri Kuvay-ı Millîye’nin kurulmasına etki etmiştir?

Soru 4: 26282

I. Amasya Genelgesi

II. Amasya Görüşmeleri

III. Sivas Kongresi

IV. Erzurum Kongresi

Yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sıralanışı aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Soru 5: 26290

Aşağıda verilen Millî Mücadele Dönemi’ne ait bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 6: 26408

Osmanlı Mebuslar Meclisi tarafından onaylanan Misak-ı Millî’de; “Her devlet gibi bizim de tam bağımsızlığa ve serbestliğe ihtiyacımız vardır. Bu yaşamamızın ve geleceğimizin esasıdır, bu nedenle siyasi, adli ve mali gelişmemizi önleyecek sınırlamalara karşıyız.” denilmiştir.

Bu karar ile aşağıdakilerden hangisi savunulmaktadır?

Soru 7: 26410

M. Kemal’in Millî Mücadele yıllarında “millî irade” kavramını kullanmaya özen göstermesi ve TBMM’nin “Hâkimiyet Milletindir.” ilkesini benimsemesi ile ulaşılmak istenen temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8: 26412

Aşağıdakilerden hangisi I.TBMM Dönemi’ne ait bir faaliyet değildir?

Soru 9: 26414

Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin ayaklanmalara karşı aldığı tedbirlerden birisi değildir?

Soru 10: 26421

Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra ortaya çıkan millî cemiyetlerin ortak özelliklerinden değildir?