Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 26423

I. İstanbul’un İtilaf devletleri tarafından işgali,

II. Son Osmanlı Mebusan Meclisinin açılması,

III. Amasya Görüşmesi,

IV. Misak-ı Millî’nin kabulü

Yukarıda verilen gelişmelerin kronojik açıdan doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

Soru 2: 26426

I. Amasya Genelgesi – Millî Mücadele’nin yönteminin belirlenmesi,

II. Amasya Görüşmesi – Mebusan Meclisinin açılması kararı,

III. Sivas Kongresi – Temsil Heyetinin yürütme gücünü kullanması,

IV. Havza Genelgesi – Mustafa Kemal’in askerlikten ayrılması,

V. Mebuslar Meclisi – Mustafa Kemal’in Ankara’dan mebus seçilmesi

Millî Mücadele Dönemi’nde yaşanan gelişmelerle ilgili verilen eşleştirmelerden hangileri yanlıştır?

Soru 3: 26427

I. Dünya Savaşı’ndan sonra Osmanlı topraklarının paylaşılması ve Sevr Antlaşması’nın şartlarının hazırlanması amacı ile yapılan görüşme aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4: 26428

Sevr Antlaşması’nın hukuken geçersiz olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5: 26431

Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi komutanı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6: 26433

Millî Mücadele’nin başlangıcında, işgallere karşı Batı ve Güneydoğu Anadolu’da Kuvay-ı Millîye adı verilen silahlı direniş birlikleri oluşturulurken, Doğu Anadolu’da bu tür bir gelişme görülmemiştir.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7: 26434

Ermeni Hükûmetinin Sevr Antlaşması’nın geçersizliğini kabul ettiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8: 26439

Aşağıdakilerden hangisi, Fransızların Güney Cephesi’nde başarısızlığa uğradığına bir kanıt olarak gösterilemez?

Soru 9: 26441

Aşağıda verilen bilgilerin hangisi Doğu ve Güney Cepheleriyle ilgili ortak özelliktir?

Soru 10: 26445

Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Antep, Urfa ve Maraş İngilizler tarafından işgal edilmiştir. İngilizler yaptıkları yeni antlaşma gereğince bölgeyi daha sonra Fransızlara bırakmıştır. Fransızlar, Ermenileri de teşkilatlandırarak bölgede yaşayan Türklere oldukça sert ve zalimce davranmışlardır.

Buna göre;

I. Bölge halkı İngilizlerin geri gelmesini istemiştir.

II. Anadolu’nun paylaşımı ile ilgili planlarda değişiklikler olmuştur.

III. Ermeniler, işgallerde Fransızlar tarafından kullanılmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?