Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 22677

Atatürk bir konuşmasında: “Ben Ankara’yı hükûmet merkezi yapmakla büsbütün başka bir hedef güttüm. Türk’ün imkânsızı imkân hâline getiren gücünü dünyaya bir kere daha göstermek istedim. Bir gün gelecek şu çorak tarlalar, yeşil ağaçların çevirdiği villaların arasından uzanan yeşil sahalar asfaltlarla bezenecek. Hem bunu hepimiz göreceğiz. O kadar yakında olacak.” demiştir.

Atatürk’ün bu sözleri daha çok hangi ilkesi ile ilgilidir?

Soru 2: 22678

Atatürk’ün, “Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler memleketi olamaz.” sözü aşağıdaki çalışmalarından hangisiyle ilgilidir?

Soru 3: 22679

I.   Saltanatın kaldırılması
II.  Medeni Kanunun kabulü
III. Tevhid-i Tedrisat Kanununun kabulü

Yukarıda verilen gelişmelerden hangileri doğrudan Cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgilidir?

Soru 4: 22683

Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir” sözü aşağıdaki ilkelerden hangisiyle doğrudan ilişkilidir?

Soru 5: 22685

Türk kara sularında yük ve yolcu taşıma hakkının yalnızca Türk gemilerine verilmesi aşağıdaki hangi gelişme sonucunda olmuştur?

Soru 6: 22686

Medeniyet yolunda başarı yenileşmeye bağlıdır. Sosyal hayatta, ekonomik hayatta, ilim ve fen sahasında başarılı olmak için tek gelişme ve ilerleme yolu budur. Hayat ve geçime egemen olan kuralların zaman ile değişme, gelişme ve yenilenmesi zorunludur.

Atatürk’ün bu sözleri aşağıdaki ilkelerden hangisi ile doğrudan ilgilidir?

Soru 7: 26507

I. Halkın seçtiği kişilerin belli bir süre için devlet yönetiminde bulunması,

II. Halkın, bütün kurum ve kuruluşlardan eşit yararlanma hakkının olması,

III. Türkiye’nin ulusal çıkarlarının gözetilmesi

Verilen uygulamalar aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangileri ile doğru eşleştirilmiştir?

        I               II               III

Soru 8: 27133

I. Çok partili siyasi yaşam,

II. Tüm yurttaşların haklarının güvence altına alınması,

III. Seçim ve halk iradesinin temsil edilmesi

Yukarıda verilenlerden hangilerinin ‘‘Cumhuriyetçilik’’ ilkesinin savunulduğu düşüncelerden biri olduğu söylenebilir?

Soru 9: 27135

Cumhuriyetçilik ilkesi; seçme ve seçilme hakkının tüm vatandaşlara verilmesini ve yönetimde eşitliği esas alır.

Buna göre ‘‘Cumhuriyetçilik’’ ilkesinin aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilişkili olduğu söylenebilir?

Soru 10: 27138

Cumhuriyet Dönemi’nde Türk dili üzerine çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar ile Türkçe’nin zenginliği ortaya koyulurken, yabancı dillerin boyunduruğundan da kurtarılması amaçlanmıştır.

Yukarıdaki çalışmaların Atatürk’ün hangi ilkesi doğrultusunda olduğu söylenebilir?