Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 7194

Tarih, insan eylemlerinin hem sebebi, hem de sonucudur. Bunu anlamak için hafızanın insandaki işlevini düşünmek gerekir.  Örneğin arkadaşımı seviyor oluşum onunla paylaştığım güzel hatıraların bir sonucudur. Bu sonuç aynı zamanda, geleceğe dair aynı arkadaşımla yeni planlar yapma umudumun sebebini de içinde barındırmaktadır. Toplumlar için de bu durum geçerlidir. 

Bu bilgiye göre tarih ile ilgili olarak;

I. Ortak hafızanın kimlik oluşturma ve toplumsallaşmada rolü büyüktür.

II. Tarihsel bilgi ve tecrübemiz güncel durumlara dair tutumlarımızı belirler.

III. Geleceğe dair yeni fikirler oluştururken tarihsel bilgilerden faydalanırız.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 2: 7195

Tarihi dönemlere ayırmak tarihçiliğin kaderidir. Bunun, tarih okuyanlar açısından pratik bir fayda sağladığı doğrudur. Ancak tarihin aslında bir bütün olduğunu ve kendi kendisini dönemlere ayırmadığını unutmamalıyız. Tarihi dönemlere ayıran doğa ya da olaylar değil, tarihçiler veya düşünürlerdir. Bu durum da aynı konuda farklı yaklaşımları beraberinde getirebilir. Söz gelimi Orta Çağ’ın kapanışı için J. Gutenberg’in 1445’te matbaayı icadı, Christoph Colomb’un (Kristof Kolomb) 1492’de Amerika kıtasını keşfi, Martin Luther’in 1517’de Protestanlık Bildirisi’ni ilânını önerenler mevcuttur.

Bu bilgiye dayanarak;

I. Tarihin belirli dönemlere ayrılması tarihçi için gerekliliktir.

II. Tarihi dönemlere ayırmak pratik açıdan öğrenmeye kolaylaştırıcı etki yapar.

III. Tarihi dönemlerin başlangıç ve bitişleri tarih yazıcılarına göre değişkenlik gösterebilir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 3: 7196

Toplumlar açısından zaman göreli ve öznel bir şeydir. Her toplum aslında kendi zamanında yaşar. Bunu tarih boyunca farklı toplulukların kullandıkları takvimlere farklı başlangıçlar belirlemesinde de görüyoruz. Örneğin antik Yunanlılar ilk olimpiyat yılını takvimlerinin başlangıcı olarak kabul etmişlerken Hristiyanlar Hz. İsa’nın doğumunu, Müslümanlar ise Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicretini takvim başlangıcı olarak kabul etmişlerdir. Öte yandan söz gelimi Papua Yeni Gine adasında yaşayan ilkel bir kabile toplumu bu takvimlerin tamamından bağımsız bir zamanı, kendi zamanını yaşamaktadır.

Bu bilgiye dayanarak;

I. Zamanın başlangıcı nesnel olarak ortaya çıkmış ve evrensel kabul görmüştür.

II. Zamanın insan tarafından algılanış biçimi takvimleri oluşmasında ana etkendir.

III. Takvim üretmemiş ve kullanmamış toplulukların zaman algısı yoktur.

yargılarından hangisine ulaşılabilir?

Soru 4: 7201

“Moğolistan sınırlarında Kök Türk tarihini araştırmak isteyen bir araştırmacı, yaptığı kazılarda bu döneme ait kap kacak, kağan ile hatununun birlikte resimlerinin bulunduğu para ve at eyerlerine rastlamıştır.”

Verilen bu bilgilerden hareketle araştırmacı;

I. Arkeoloji

II. Filoloji

III. Nümizmatik

IV. Etnoğrafya

gibi tarihe yardımcı bilim dallarının hangilerinden faydalanmıştır?

Soru 5: 7202

Orhun Yazıtları'ndan faydalanarak bir makale yazan araştırmacı, bu süreçte aşağıda verilen hangi tür kaynaktan faydalanmıştır?

Soru 6: 7203

Geçmişten günümüze kadar meydana gelen olay ve olguların sırasını tespit ederek tarih araştırmalarında tarihçiye yardımcı olan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7: 22654

Tarih bilimi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Soru 8: 22655

Herodotos; tarih, insanların ve insan topluluklarının başlarından geçenleri kaydetme yoluyla edinilen bilgidir.

İbn-i Haldun; tarih, gerçeği araştırmak ve olayların sebeplerini bulup ortaya koymaktır. Olayların ilkeleri incedir, nitelik ve sebepleri hakkındaki bilgi derindir.

Halil İnalcık; gerçek bir tarih için kaynaklara gitmek, kaynakları iyi tenkit edip değerlendirmek gerekir.

Ahmet Cevdet Paşa; tarih bir olayın sadece filan tarihte olduğunu bilmek değil, geçmişte meydana gelen olayları değerlendirmek ve bu olaylardan ders almaktır.

Buna göre; tarihle ilgili tanım ve yorumlara dikkat edildiğinde aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

Soru 9: 22656

Orta Asya Türk tarihi ile ilgili bir araştırma yapmak isteyen Özge, Orta Asya’da bulunan Türk yazıtlarını okumak için aşağıdaki bilim dallarının hangisinden faydalanmalıdır?

Soru 10: 22657

Geçmişteki insan faaliyetlerini, neden-sonuç ilişkisi içerisinde yer göstererek ve belgelerden yararlanarak araştıran bilim dalına tarih denir.

Bu tanımda tarih biliminin hangi özelliğine yer verilmemiştir?