Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 7148

Aşağıdaki devletlerden hangisi Celali Takvimi'ni kullanmıştır?

Soru 2: 7150

Aşağıdakilerden hangisinin oluş zamanı diğerlerine göre daha belirgindir?

Soru 3: 7155

Türklerin tarih boyunca birçok takvim kullanmasının;

I. Kültürel,

II. Ekonomik,

III. Dinî

etkileşimlerden hangilerinin bir sonucu olduğu söylenebilir?

Soru 4: 7156

Her toplum kendine özgü bir takvim oluştururken yaşamlarını en çok etkileyen olayı takvimlerinin başlangıcı olarak kabul etmişlerdir. Örneğin; İbraniler MÖ 3761'deki Yaratılış (Tekvin) yılını, Yunanlılar ilk olimpiyat oyunlarının yapıldığı MÖ 776'yı, Hristiyanlar Hz. İsa'nın doğumu olan sıfırı, Müslümanlar 622'de Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretini takvimlerine başlangıç olarak esas almışlardır.

Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

Soru 5: 7188

Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah’ın emriyle Ömer Hayyam başkanlığında kurulan bir astronomi heyetince hazırlanan Türk takvimi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6: 7189

Aşağıdaki görsellerden hangisi tarih öncesi dönemi yansıtmamaktadır?

Soru 7: 7195

Tarihi dönemlere ayırmak tarihçiliğin kaderidir. Bunun, tarih okuyanlar açısından pratik bir fayda sağladığı doğrudur. Ancak tarihin aslında bir bütün olduğunu ve kendi kendisini dönemlere ayırmadığını unutmamalıyız. Tarihi dönemlere ayıran doğa ya da olaylar değil, tarihçiler veya düşünürlerdir. Bu durum da aynı konuda farklı yaklaşımları beraberinde getirebilir. Söz gelimi Orta Çağ’ın kapanışı için J. Gutenberg’in 1445’te matbaayı icadı, Christoph Colomb’un (Kristof Kolomb) 1492’de Amerika kıtasını keşfi, Martin Luther’in 1517’de Protestanlık Bildirisi’ni ilânını önerenler mevcuttur.

Bu bilgiye dayanarak;

I. Tarihin belirli dönemlere ayrılması tarihçi için gerekliliktir.

II. Tarihi dönemlere ayırmak pratik açıdan öğrenmeye kolaylaştırıcı etki yapar.

III. Tarihi dönemlerin başlangıç ve bitişleri tarih yazıcılarına göre değişkenlik gösterebilir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 8: 7196

Toplumlar açısından zaman göreli ve öznel bir şeydir. Her toplum aslında kendi zamanında yaşar. Bunu tarih boyunca farklı toplulukların kullandıkları takvimlere farklı başlangıçlar belirlemesinde de görüyoruz. Örneğin antik Yunanlılar ilk olimpiyat yılını takvimlerinin başlangıcı olarak kabul etmişlerken Hristiyanlar Hz. İsa’nın doğumunu, Müslümanlar ise Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicretini takvim başlangıcı olarak kabul etmişlerdir. Öte yandan söz gelimi Papua Yeni Gine adasında yaşayan ilkel bir kabile toplumu bu takvimlerin tamamından bağımsız bir zamanı, kendi zamanını yaşamaktadır.

Bu bilgiye dayanarak;

I. Zamanın başlangıcı nesnel olarak ortaya çıkmış ve evrensel kabul görmüştür.

II. Zamanın insan tarafından algılanış biçimi takvimleri oluşmasında ana etkendir.

III. Takvim üretmemiş ve kullanmamış toplulukların zaman algısı yoktur.

yargılarından hangisine ulaşılabilir?

Soru 9: 25282

İbraniler yaradılış yılını, Yunanlılar ilk olimpiyat oyunlarının yapıldığı yılı, Müslümanlar Hicret yılını, Hristiyanlar ise Hz. İsa’nın doğduğu yılı takvimlerine başlangıç olarak seçmişlerdir.

Bu bilgilere göre;

I. Dinî gelişmeler, toplumların zamana bakışında etkili olmuştur.

II. Takvimlere başlangıç olarak önemli olaylar esas alınmıştır.

III. Takvimlerin başlangıcında kültürler arası etkileşim etkili olmuştur.

verilenlerden hangilerine ulaşılamaz?

Soru 10: 25290

“Tarihî Çağların” açılıp kapanmasında belirleyici unsur aşağıdakilerden hangisidir?