Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 7218

Mezopotamya'da ve Anadolu'daki uygarlıklar genellikle tarımla uğraşırken Yunan uygarlıkları denizcilik alanında ilerlemişlerdir.

Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2: 7219

"Destana adını veren Şu, 4.yüzyılda yaşadığı düşünülen bir Türk hükümdarıdır. Onun yaşamı etrafında şekillenen bu destan Türk yurdunun batılı bir hükümdar tarafından işgalini anlatır."

İskitlerin, Şu Destanı'nda bahsedilen batılı hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3: 7220

Eski Yunan uygarlıklarında şehir devletlerine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4: 7221

Mumyacılık çok gelişmiştir. Buna bağlı olarak tıp ve eczacılık da ileri bir seviyeye çıkmıştır.

Yukarıda özelliği verilen ve kendine has kültür oluşturan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5: 7222

Dünya tarihinde ilk defa kanun yapan ve bunu yazıya geçiren Sümerler olmuştur. Sümerler ticaret, evlenme, boşanma, miras gibi konuları kanunlarla düzenlemişlerdir. Lagaş Kralı Urukagina, MÖ. 2375 yılında toplum içinde güçsüzleri korumak ve özel mülkiyeti güvence altına almak için kanunlar çıkarmıştır.

Bu bilgide Sümerlerin aşağıdaki alanlardan hangisindeki gelişmişlik özelliği üzerinde durulmuştur?

Soru 6: 7223

- Mezopotamya uygarlıklarındandır.

- En ünlü hükümdarları Sargon'dur.

- Tarihte bilinen ilk büyük imparatorluğu kurdular.

- İlk düzenli ve sürekli orduları kurdular.

- Başkenti Agade'dir.

Yukarıda yer alan özelliklerin ait olduğu uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7: 7224

"İran'ın güneybatısında Sus kenti merkez olmak üzere kurulmuştur (MÖ 3000). İlk dönemlerde şehir devletleri şeklinde örgütlenmiş, daha sonra bir krallık hâline gelmişlerdir. Madencilik, çömlek yapımı ve seramik sanatında da ileri gitmişlerdir."

Sözü edilen bu uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8: 7225

Babil hükümdarı Hammurabi, diğer Mezopotamya hükümdarlarından farklı olarak hangi alanda yaptığı çalışmalarla öne çıkmıştır?

Soru 9: 7226

Kültepe'de bulunan Asur tabletlerinden birinde şöyle bir ifade bulunur: "Kaçak mallar yakalandı. Kaçakçıları hapse attık. Bütün ülkeye kaçakçılar hakkında bilgiler verildi. Her tarafa askerler gönderildi. Dikkat, kaçakçılık yapmayın!"

Yukarıdaki bilgilere göre Asurlular hangi alandaki çalışmaları korumak istemektedir?

İlk Çağ'da Mezopotamya'da hem kültür hem de ticaret merkezi hâline gelmiş şehir aşağıdakilerden hangisidir?