Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 7238

I. MÖ 1700'lerde Anadolu'da ilk siyasal birliği kurmuşlardır.

II. Kurucusu Kral Labarna'dır.

III. Hattuşaş (Boğazköy) devletin başkentidir.

Yukarıda özellikleri verilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2: 7239

Zeren: "İzmir'de ve Büyük Menderes Nehri'nin Ege Denizi'ne döküldüğü bölgede yaşamışlardır..." diye bahsetti.

Nil Bengisu: "Demokratik rejim ve hukuk devleti niteliklerini taşıyan ilk şehir devletleri burada ortaya çıkmıştır. 'İlk Çağ'ın Rönesans Dönemi' olarak adlandırılan kültür, Avrupa kültürünün de özünü oluşturmuştur." derken, 

Şevval: Thales (Tales), Herodotos, Hipokrates (Hipokrat), Hythagoras (Pisagor) gibi bilim insanları felsefe, tıp, tarih, astronomi, matematik vb. alanlarda önemli bilimsel çalışmalar yapmışlardır."  diye devam etti.

Bu diyalogda sözü edilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3: 7240

Abdullah Hoca'nın tarih dersinde: "Madencilik ve maden işletmeciliğinde çok başarılı olmuşlardır. Tarıma önem vermişler, bu amaçla baraj ve sulama kanalları yapmışlardır. Çok tanrılı bir inanışa sahip olan bu uygarlık en büyük tanrısı, savaş tanrısı Haldi'dir. Aynı zamanda öldükten sonra yaşamın devam ettiğine inanmışlar, ölülerini yakarak ya da yakmadan oda şeklindeki mezarlara gömmüşlerdir." diyerek bahsettiği Anadolu medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4: 7241

I. Doğa ve Bereket Tanrıçası Kybele (Kibele)'e inanırlardı.

II. Tarihçi Herodotos, Anadolu'nun en zengin halkı olarak tanıtır.

III. Kralları tarım ve hayvancılığın gelişmesine önem verdiler, bunları koruyan yasalar çıkardılar.

IV. Saban kıran veya öküz öldüren kişilere ölüm cezası verdiler.

Yukarıda özellikleri verilen Anadolu medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5: 7244

I. Hutbe okutmak,

II. Nevbet çaldırmak,

III. Para bastırmak,

IV. Yay

Yukarıdakilerden hangileri Türk devletlerinde İslamî dönemle birlikte kullanılmaya başlanılan hükümdarlık alametlerindendir?

Soru 6: 7246

Tarihte tarımsal faaliyetler; teknik gelişmeler ve bilgi birikiminin çoğalmasıyla zaman içinde daha da artmıştır. Bunun sonucunda artı ürün ortaya çıkmış ve ekonomik çeşitlilik başlamıştır.

Bu durum;

I. Mağara duvarlarına resim yapılması,

II. Ticaretin başlaması,

III. Kültürler arası ilişkilerin artması

gelişmelerinden hangilerine sebep olmuştur?

Soru 7: 7248

İlk Çağ Yunan medeniyetinin temellerinin atıldığı Girit Adası’nda halk, soylular ve kral tarafından yönetilirdi. Yöneticiler; sanat, ticaret, din gibi hemen her konuda söz sahibi olup egemen sınıfı oluşturuyordu. 

Yukarıdaki bilgilere göre Girit medeniyeti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 8: 7249

İlk Çağ uygarlıklarından olan Fenikeliler, eski  Doğu ve Ön Asya kültürünü Ege ve Akdeniz kıyılarına taşıyarak Doğu-Batı medeniyetlerinin etkileşiminde önemli bir rol oynamıştır.

Bu durum Fenikelilerin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin sonucudur?

Soru 9: 7251

İyon medeniyeti, MÖ. 1200’lü yıllarda Yunanistan’dan göç ederek Ege kıyılarına yerleşen Akalar tarafından kurulmuştur. Anadolu’da ticaretin Lidyalıların elinde olması, İyonların Akdeniz ve Karadeniz’de ticaret kolonileri kurmalarına sebep olmuştur. Tanrıları Yunan tanrılarıdır ve insan motiflidir ancak, öldükten sonra bir hayatın olduğuna da inanmazlardı.

Bu paragrafa göre İyon medeniyeti ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan  hangisi söylenemez?

Aristo’ya göre; krallık tiranlığa, aristokrasi oligarşiye, siyasal yönetimler de demokrasiye dönüşebilir. Ona göre tiranlık, tek kişinin çıkarı için despotça yönetilen monarşi biçimidir. Yönetim sadece mülk sahiplerinin yani varlıklıların eline geçerse bu, oligarşi olur. Yönetim yoksulların çıkarı için varlıksızların eline geçerse bu, demokrasi olur. Toplumun çoğu varlıklı ise ve yönetim bunların elinde ise Aristo’ya göre bu yönetim biçimi de demokrasidir.

Aristo'ya göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?