Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 7254

Hammurabi “Vakta ki Marduk halkı adilane idare etmek ve memleket idaresini ele almakla beni görevlendirdi, gerçeği adaleti memleketin diline koydum. Halkı memnun ettim. O günde, öğulmuş prens, tanrı korkusu olan ben Hammurabi’yi, ülkede adaleti tecelli ettirmem, kötüyü ve fenayı yok etmem için güneş gibi karabaşların (halkın) üzerinde yükselmem, memleketi aydınlatmam insanların hoşuna gitmem için Anum ve Enlil adımı çağırdılar.” dedi.

Yukarıdaki metne göre adaletin unsurlarından hangisinin öneminden bahsedilmektedir? 

Soru 2: 7255

Mezopotamya’da topraklar özel mülkiyet iken Mısır’da tüm topraklar firavunlara aitti ve toprakları kullananlar kiracı durumundaydı. Üretim; devlet tarafından planlanır, vergiler ve kiralar ekili topraklardan düzenli olarak Firavun adına toplanırdı. Ticaretin; Firavun’un adamlarının denetiminde olması, Mezopotamya’da olduğu gibi bağımsız, zengin bir tüccar sınıfının doğmasını engellemiştir.

Yukarıdaki metne göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 3: 7258

Medeniyetlerin varlıklarını ve gelişimlerini destekleyen koşullar incelenirken öncelikle üzerinde var olunan mekân ele alınmalıdır, çünkü mekânın sahip olduğu özellikler, bütünüyle insanın ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetlerinin türü ve sınırını belirlemektedir.

Bu bilgiye göre aşağıdaki medeniyetlerin ekonomik faaliyetlerine bakıldığında hangisi yanlış eşleştirilmiştir?   

Soru 4: 7259

Yukarıdaki haritada renkli olarak gösterilen bölgede aşağıdakilerden hangisidir? 

Soru 5: 7260

I. Nil Nehri’nin taşma zamanlarını belirlemek ihtiyacıyla Mısırlıların güneş yılını hesaplaması,

II. Tarım alanları sınırlı olan Urartuların daha çok madencilik ve hayvancılıkla uğraşması,

III. Bir Akdeniz uygarlığı olan Fenikelilerin kıyı şeridinde dar bir alana sahip olmaları nedeniyle ticaretle uğraşması

durumlarından hangileri çevresel faktörlerin toplumsal faaliyetler üzerinde etkili olduğuna örnek gösterilebilir?

Soru 6: 7261

Tarih öncesi dönemle ilgili bir araştırma yapan tarihçi, aşağıdaki bulgulardan hangisine ulaşmış olamaz?

Soru 7: 22660

Selin, hazırladığı proje ödevi sonrasında: “Yazıdan önceki dönemde insanın hayat tarzı, tabiata karşı verdiği mücadelesi, sosyal ilişkileri ve inançlarını öğrenebilmek için insanın bıraktığı izler göz önünde bulundurulur.” değerlendirmesini yapmıştır.

Selin’in bu değerlendirmesine göre aşağıdakilerden hangisi bahsedilen dönemi niteleyen bir buluntu olamaz?

Soru 8: 22661

İlk Çağ'da Doğu ile Batı kültürlerinin kaynaşmasında;

I. Uluslararası ticaret,

II. Göçler,

III. Büyük İskender’in Asya seferi

durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

Soru 9: 22662

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'da kurulan İlk Çağ medeniyetlerinden biri değildir?

Soru 10: 22663

Urartular tarım alanlarının sınırlı olması nedeniyle daha çok hayvancılık ve madencilikle uğraşmışlardır.

Mısır’da Nil Nehri etrafında verimli ovaların oluşması Mısır’ın temel geçim kaynağının tarım olmasını sağlamıştır.

Buna göre medeniyetlerin ekonomik uğraşlarında belirleyici olan unsur aşağıdakilerden hangisidir?