Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 25392

Aşağıdaki kavramlardan hangisi Mısır uygarlığına ait değildir?

Soru 2: 25421

Güneşin doğduğu yer manasına gelen Anadolu’da İlk Çağlardan itibaren birçok uygarlık kurulmuştur.

Anadolu’da tarih boyunca fazla sayıda uygarlığın kurulmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Soru 3: 25427

Yunan Uygarlığı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 4: 25434

Büyük İskender’in Asya’ya yönelik faaliyetleri Batı ile Doğu kültürlerinin karışmasına ve yeni bir kültürün ortaya çıkmasına yol açmıştır.

Bu yeni kültürün ismi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5: 25439

Roma’da Patriciler mülki, siyasi, askerî haklara sahipken, pleplere hiçbir siyasi hak verilmemiştir. Köleler ise patricilere hizmet etmişler ve hiçbir hakları olmamıştır.

Buna göre Roma toplumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 6: 25443

Giritliler deniz ticaretine önem vermiş Yunanistan, Mısır ve Anadolu uygarlıkları ile kültür alışverişinde bulunmuş ve ticari ilişkiler geliştirmişlerdir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile doğrudan ilişkilidir?

Soru 7: 25448

I. Büyük İskender’in, satraplık idaresini uygulaması

II. Anadolu medeniyetlerinde çivi yazısının kullanılması

III. İbranilerin Musevilik dinine inanmaları

Yukarıdaki gelişmelerden hangileri toplumlar arası etkileşime örnek olarak gösterilemez?

Soru 8: 25489

Herhangi bir yüzyılda dünyanın her yerinde aynı siyasi, sosyal, kültürel özelliklerin görülmesi beklenemez. Örneğin Anadolu’da Demir Çağı’nın yaşandığı bir dönemde, dünyanın başka bir yerinde Tunç Çağı ya da Bakır Çağı yaşanabilmektedir.

Buna göre;

I. Zaman dilimleri evrensel değildir.

II. Tarihi sınıflamak yanlıştır.

III. Çağlar bölgesel özellik gösterebilmektedir.

yargılardan hangilerine ulaşılabilir?

Soru 9: 25495

Sümerler tarafından bulunan çivi yazısı Anadolu’da yaşayan uygarlıklar tarafından da kullanılmıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

Soru 10: 25501

Hititlere ait aşağıdaki buluntulardan hangisi bu dönemde yazının kullanıldığına kanıt olarak gösterilemez?