Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 7245
Kervanların konaklama yerlerine kervansaray denir. Kervansaraylarda konaklayan yolcular din, dil, ırk farkı gözetilmeden üç gün ücretsiz kalabilirdi. Dış çevresindeki yüksek duvarlarla saldırılardan korunur; içinde yatakhane, aşhane, erzak ambarı, ticari eşya depoları, ahırlar, samanlıklar, mescit, hamamlar bulunurdu.
 
Buna göre, kervansarayların yapılmasındaki en önemli amaç aşağıdakilerden hangisidir?
 
Soru 2: 7263

Türgişler, Emevilerle yaptıkları uzun savaşlar sonrasında Arapları yenmişler ve İslamiyet'in Orta Asya'ya yayılmasını engellemişlerdir.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Soru 3: 7264

395 yılında Roma İmparatorluğu’nun; Batı ve Doğu Roma olmak üzere ikiye ayrılması, Avrupa’da büyük siyasi gelişmelere sebep olmuştur. Batı Roma İmparatorluğu’nun 476’da yıkılmasından sonra Avrupa’nın sosyo-ekonomik ve kurumsal yapısında büyük değişiklikler yaşanmıştır. Roma İmparatorluğu’nun eski gücünü kaybettiği ve özellikle de bireyleri korumakta yetersiz kaldığı bu dönemde, Avrupa’da yeni bir siyasi yapı ortaya çıkmıştır. Bu tarihten itibaren Germen kabileleri kendi devletlerini kurmuştur. Avrupa’da Frank, Vizigot, Ostrogot, Sakson gibi Germen krallıkları kurulmuş ve Avrupa, büyük bir karmaşaya sürüklenmiştir.

Kavimler göçü sonrasında meydana gelen bu olaylara bakıldığında, Kavimler Göçü'nün aşağıdaki sonuçlarından hangisine değinilmemiştir?

Soru 4: 7265

Sasanilerde Tanrı Ahuramazda’nın yeryüzündeki temsilcisi olarak mutlak otoriteye sahip olan Şehinşahların  ölümlerinden sonra ortaya çıkan iktidar kavgaları, merkezî otoritenin zayıf düşmesine yol açmıştır.

Buna göre, Sasanilerle ilgili olarak;

I. Kralların gücünün meşruiyet kaynağı tanrısaldır.

II. Veraset usulünde sorunlar yaşanmaktadır.

III. Şehinşahların gücü sınırlıdır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 5: 7267

Tanım: Batı ve Orta Avrupa ülkelerinde toprak sahibi olan senyörün; siyasi, ekonomik, hukuki ve askerî haklara sahip olduğu ve temeli toprak köleliğine dayanan toplum düzenine “feodalizm” denir.

Durum: Feodalizmde askerî ve mali hâkimiyetin devlete ait olması gerekirken bu haklara senyörler sahip olmuştur.

Buna göre Orta Çağ Avrupası ile ilgili olarak;

I. Merkezî otoritenin zayıf olduğu,

II. Toplumsal tabakaşmanın olduğu,

III. Toprağın, zenginliğin kaynağı olduğu

yargılarından hangileri söylenebilir?

Soru 6: 7268

Kuraklık; tarımla geçinen toplumlarda beraberinde kıtlığı getirdiği için önemli bir sorundu. Bu bölgelerde “artı ürün” üretmek ve bunları depolamak son derece önemliydi. Artı ürün, kurak bölgelerde hayati öneme sahipti. Artı ürüne sahip olan yerleşim merkezleri avantajlı duruma geçerdi ve bu durum onlara güç kazandırdı. Sulama kanallarının yapılmasıyla üretim arttı ve ürün fazlası yani artı ürün ortaya çıktı. Bu ürünü organize etmek için üretimin planlanması, ürünün depolanması ve korunması gerekli hâle geldi.

Bu paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi artı ürün elde etmenin sonuçlarından olamaz?

Soru 7: 7269

Kervanların konakladığı, mola verdiği ve ticari malların tüketiciye ulaştığı mekânlara tarih boyunca farklı isimler verilmiştir. Bu mekanlardan biri olan hanlar; kervanların indiği, malların depolandığı, atölyelerin bulunduğu ve ticaretin yapıldığı yerlerdi. Hanlarda birden fazla dükkân olması durumunda buraya ………… da denilirdi. …….…., genellikle aynı esnaf grubuna ait dükkânların bir sokak üzerinde sıralanması ile meydana gelmekteydi. …………. ise İslamiyet’in ilk dönemlerinde daha çok korunma, savunma ve askerî amaçlı inşa edilerek karakol veya ordugâh olarak kullanılırdı.

Bu paragrafta bırakılan boşluklara aşağıdakilerden hangisinin yazılması doğru olur?

Soru 8: 7273

Konargöçerler ile yerleşik topluluklar arasındaki savaşlarda genellikle konargöçerler üstünlük sağlamıştır. Konargöçer topluluklar, kolaylıkla orduya dönüşebilecek bir yapıya sahiptirler. Savaş, yerleşik toplulukların zaferiyle bitmiş olsa da böyle bir zaferin onlara kazandıracağı birkaç tutsak ile silah, belki küçük bir sürü olurdu. Yenilen saldırgan konargöçerler bunları bile vermeden kaçmayı başarabilirken yenilen yerleşikler, konargöçerler gibi kaçamamıştır. Yerleşikler, kaçıp topraksız kalmaktansa topraklarında kalıp haraç ödemeyi kabullenmiştir.

Buna göre;

I. Konargöçerlerin yaşam tarzı askerliğe daha uygundur.

II. Yerleşikler savaşlarda  başarı elde etsede çok kazançlı çıkmamışlardır.

III. Konargöçerler mağlubiyetleri durumunda haraç ödemişlerdir.

durumlarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 9: 7275

Justinianus Kanunlarına göre;

Kişiler evli olduklarını önceden yapılmış drahoma adı verilen bir sözleşmeyle ya da kilise görevlisi ve tanıklar huzurunda evlenme iradelerini beyan ederek ispat eder.

Çocuğun evlilik esnasında doğumu soyunun sıhhati için yeterli değildir. Babanın doğumdan sonra kendisine gösterilen çocuğu kabul etmesi gerekir. Baba kabul etmezse çocuk sahipsiz olur, evden atılabilir veya öldürülebilir.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine göre;

Ana ve çocuk özen ve yardım görme hakkına sahiptir. Bütün çocuklar evlilik içinde veya dışında doğsunlar aynı sosyal korunmadan faydalanırlar.

durumlarına bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Coğrafi Keşiflerle birlikte insanlık bilinmeyen kıtalara ulaşmış ve dünyamız eski-yeni dünya şeklinde iki farklı coğrafi bölümlendirme ile tanışmıştır.

Buna göre;

 I. Asya

II. Avrupa

III. Amerika

IV. Afrika

V. Avustralya

kıtalarından hangileri Eski Dünya karalarıdır?