Aşağıda verilen cümlelerin doğruluğunu değerlendiriniz.

Atatürk, servetinin büyük bölümünü Kızılay ve Yeşilay kurumlarının çalışmalarına kaynak olması için bağışlamıştır.

Lozan Barış Antlaşması TBMM hükûmetinin imzaladığı ilk uluslararası antlaşma olmuştur.

Türkiye-Irak sınırı Lozan Antlaşması ile kesin olarak çizilmiştir.

Balkan Antantı, Bulgaristan’ın önderliğinde kurulmuştur.

Cumhuriyet tarihinin ilk muhalefet partisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’dır.

Nüfus Mübadelesi sırasında Yunanistan’ın Batı Trakya’da daha fazla Rum bırakmak istemesi, sorunun 1930 yılına kadar uzamasına neden olmuştur.

Musul, Türkiye ve Fransa arasında imzalanan Ankara Antlaşması ile Suriye’ye bırakılmıştır.

Patrikhane sorunu Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanmıştır.

Almanya’da ortaya çıkan totaliter rejimin adı Faşizm’dir.

“Bizim Deniz” söylemi İsmet İnönü tarafından Ege Denizi için söylenmiştir.

İtalya’nın amacı Versay Antlaşması’nın getirdiği bütün kısıtlama ve yaptırımlardan kurtulmaktır.

Briand-Kellog Paktı ile “savunmaya dayanmayan savaş” kanun dışı sayılmıştır.

1929 Dünya Ekonomik Bunalımı, İngiltere’de başlayan ve tüm dünyayı saran büyük bir ekonomik krizdir.

Şeyh Sait İsyanı’nın çıkmasında Serbest Cumhuriyet Fırkası’na mensup bazı kişilerin etkisinin olduğu gerekçesiyle parti, Takrir-i Sükûn Kanunu’na dayanıla­rak kapatılmıştır.  

Sadabat Paktı, Almanya’nın Doğu Akdeniz Bölgesi’nde saldırgan politikalar izlemesi üzerine kurulmuştur.

kontrol et!