Aşağıdakilerden hangisi Karlofça Antlaşması sonrası Osmanlı Devleti’nde görülen değişimlerden biri değildir?

 

Avrupa’da XVII. yüzyılda yaşanan Otuz Yıl Savaşları’nın sonuçları dikkate alındığında;

I. Almanya - XIX. yüzyıla kadar süren sefalet ve gerileme dönemine girdi. 

II. Fransa - Kıta Avrupası’ndaki gücünü ve etkisini kaybetti.         

III. Portekiz - Sömürge kolonilerini kaybetti. 

IV. İngiltere - Otuz Yıl Savaşları’na katılmayan İngiltere’de parlamento kuruldu. 

V. Avrupa - Avrupa Veraset Savaşları yaşandı. 

Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 

Çarlık Rusya’sı XVII. yüzyıla kadar her bakımdan geriydi. Yüzyılın sonlarında yönetime gelen Çar I. Petro’nun çabalarıyla büyük devlet olma yolunda önemli adımlar atılarak güçlü bir devlet konumuna getirdi. Ancak, Rusya bir kara devletiydi. Bu nedenle Çar I. Petro denizcilik faaliyetlerine yöneldi. 1700 İstanbul Antlaşması ile Osmanlı Devletinden Azak Kalesi alınarak, Baltık Denizi kıyısındaki Petersburg Limanı’nı yaptırdı. Rusya, Baltık Denizi’ni tamamen ele geçirmek için Lehistan’ın içişlerine müdahale etti. Bu durum İsveç ile savaş ortamının oluşmasına neden oldu.

Yukarıda verilen bilgi dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi Rusların XVIII. yüzyılda izlediği politikaların amaçları arasında yer almaz?

 

Avrupa’da devletlerarası ilişkilerde politik güç dengelerine dayalı küresel bir yol izlenerek din orijinli devlet anlayışı yerini laik devlet anlayışına bırakmış ve ulus- devlet anlayışı günümüzdeki şekline çok yakın bir hâle gelmiştir.

Paragrafta bahsedilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

 

Westphalia Barışı ile;

I. Din özgürlüğü Avrupa’da kesinlik kazandı.

II. Devletler kendi topraklarında mutlak egemen bir ko­numa yükseldi.

III. Din orijinli devlet anlayışı yerini laik devlet anlayışına bıraktı.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 

Otuz Yıl Savaşları yaşanırken Fransa, Katolik olmasına rağmen Roma-Germen İmparatorluğu’na karşı Protestan prenslik ve devletleri desteklemiştir.

Fransa’nın izlediği bu politika ile ulaşmak istediği amaç aşağıdakilerden hangisidir?

 

Osmanlı-Safevi ilişkilerinin bozulmasının temelinde yatan sebepler askerî, siyasî, dinî boyutları ile değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi bu kapsamın dışında kalır?

 

Osmanlı Devleti'nin II. Viyana Kuşatması’ndaki başarısızlığından yararlanmak isteyen Avrupa devletleri rekabet halinde olmalarına rağmen Papa’nın önderliğinde “Kutsal İttifak” adı altında birleşerek Osmanlı Devleti’ne karşı birlikte mücadele ettiler. Osmanlıların aslında bütün Hristiyan dünyasını hedeflediğini söyleyen papa, Avrupa devletlerini kutsal bir çatı altında toplamayı amaçladı ve bunda da başarılı oldu.

Bu paragrafa göre Kutsal İttifak ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

 

Osmanlı Devleti 1699’da Karlofça Antlaşması ile topraklarının bir kısmını kaybetmiştir. XVIII. yüzyılda ise kaybettiği toprakları geri alabilmek için mücadele etmiş, fakat bu mücadelesinde de emellerine ulaşamamış, yüzyılın sonuna doğru yeni topraklar da kaybetmiştir.

Buna göre;

I. Ülke sınırları XVII. yy sonunda küçülmüştür.        

II. XVII ve XVIII. yy'larda yapılan savaşlar sonunda sınırları değişmiştir.

III. Avrupa hukukundan yararlanmak istemiştir.

IV. Osmanlı Devleti fetih politikasından vazgeçmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

 

Akdeniz’de kıyısı bulunan ülkeler, Coğrafi Keşifler öncesinde ticarî açıdan önemli gelirlere sahipken, keşifler sonrası Atlas Okyanusu’na komşu olan ülkelerin ticareti gelişince Akdeniz ticareti eski önemini yitirdi.  

Yukardaki bilgiler dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 

kontrol et!