Fatih dönemine kadar İstanbul birçok defa kuşatılmış fakat alınamamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi İstanbul'un Fatih dönemine kadar alınamamasının sebeplerinden biri değildir?

 

Yukarıda Osmanlı Devleti'nin Fatih döneminde yaptığı İstanbul'u kuşatma planı verilmiştir.

Bu plana bakılarak aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

 

I. Sinop             

II. Arnavutluk

III. Mora         

IV. Amasra

Yukarıda Fatih döneminde ele geçirilen yerlerden bir bölümü verilmiştir.

Bunlardan hangilerinin alınması Osmanlı Devleti'nin hem Anadolu hem de Karadeniz hakimiyetini güçlendirmeye yöneliktir?

 

Fatih Sultan Mehmet'in ölümünden sonra oğulları II. Bayezid-Cem Sultan arasında başlayan taht mücadeleleri batıdaki seferlerin ve fetihlerin duraklamasına sebep olmuştur.

Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisini doğrular niteliktedir?

 

I. I. Murat - Ülke, hükümdar ve oğullarının malıdır.

II. Fatih Sultan Mehmet - Devletin bekası için padişahların kardeşlerini öldürtmelerine icazet verilmiştir.

III. Fatih Sultan Mehmet - Divan toplantılarına padişah yerine sadrazamlar başkanlık yapmıştır.

IV. II. Selim - Ordunun başı olarak sefere sadrazam katılacaktır.

Bu anlayışlardan hangilerinin padişahların otoritesine katkı sağladığı söylenebilir?

 

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethiyle Bizans İmparatorluğu'na son verdiği halde İstanbul'da Ortodoks Kilisesi'nin faaliyetlerine izin vermiştir.

Fatih Sultan Mehmet'in bu yolla;

I. Katolik Kilisesi ile Ortodoks Kilisesi'nin birleşmesini engellemek,

II. Gayrimüslimlere hoşgörülü yaklaşmak,

III. İstanbul'u dinî merkez haline getirmek

düşüncelerden hangilerini amaçladığı söylenebilir?

 

Asya ve Avrupa kıtalarının kesişme noktasında yer alan İstanbul, her dönemde jeopolitik öneme sahipti. İstanbul, Karadeniz ile Akdeniz arasındaki ticaret yollarını bağlamanın yanında Çin ve Hindistan’dan Avrupa’ya uzanan İpek ve Baharat yollarının stratejik noktalarından biriydi. Bu durum tarihin farklı dönemlerinde Makedonya, Avar, Emevi ve Abbasilerin İstanbul’u birçok kez kuşatmasına neden oldu. Bu kuşatmalara direnen İstanbul, 1204’te Haçlılar tarafından işgal edildi.

Buna göre;

I. Ekonomik etkinlikler siyasi gelişmeleri tetiklemiştir,   

II. Haçlı hâkimiyeti İstanbul’un stratejik önemini yok etmiştir,

III. İstanbul’un jeopolitik önemi devamlılık göstermiştir

yargılarından hangileri savunulabilir?

 

I. Durum : Osmanlı Devleti, İstanbul’un fethini gerçekleştirmekle Karadeniz ve Akdeniz’deki ticarette de söz sahibi oldu.Kuzey ve Doğu Avrupa’dan gelen ticaret yolları Osmanlıların eline geçtiği için Osmanlı Devleti ticari ve ekonomik bakımdan güçlenmeye başladı.

II. Durum : Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethetmesi İslam dünyasında Osmanlı Devleti’nin saygınlığını artırdı. Memlûk Devleti ise Osmanlı Devleti’ni İslam dünyasında kendisine rakip olarak görmeye başladı.

Her iki durum göz önünde bulundurulduğunda;

I. Dinî,

II. Siyasi,

III. Toplumsal,

IV. Ekonomik

gibi alanların hangisinde Osmanlı Devleti'nin etkin olmaya çalıştığı söylenebilir? 

 

II. Mehmet, Rumeli Hisarı’nın yapımından sonra çarpışmalar başladı. 1452 kışında İstanbul, İsfendiyaroğlu ve Karesi kuvvetleri tarafından abluka altına alındı. II. Mehmet, bizzat ordusu ile birlikte İstanbul’a çok yakın mesafeye kadar yaklaştı ve çeşitli incelemelerde bulunduktan sonra Edirne’ye döndü. II. Mehmet, Edirne’de bir meclis kurarak devlet adamlarına fethin niçin gerekli olduğunu anlattı.

Bu bilgiye göre;

I. II. Mehmet fetih öncesi temkinli davranmıştır,

II. Kuşatma esnasında devletin merkezi Edirne’dir,

III. Türk Beylikleri ile Osmanlı Devleti arasında yardımlaşma vardır,

IV. II Mehmet fetih hazırlıklarında I. Bayezid’e benzer çalışmalar yapmıştır

verilenlerden hangilerine ulaşılabilir?

 

İstanbul’un fethi Türk ve dünya tarihi açısından siyasi, sosyal, ekonomik birçok sonuçlar doğurmuştur. Özellikle Avrupa’nın siyasi yapılanması üzerinde etkili olduğu savunulabilir.

İstanbul’un fethiyle ilgili aşağıda verilen sonuçlara göre Avrupa’nın siyasi yapılanmasında hangisi daha etkili olmuştur?

 

kontrol et!