- Safevilerin Doğu Anadolu'daki varlığına son verilmiştir.

- Erbil, Musul ve Kerkük Osmanlı Devleti'ne bağlanmıştır.

- Tebriz - Bursa İpek Yolu'nun denetimi Osmanlıların eline geçmiştir.

Yukarıda verilen gelişmeler aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonuçları arasında gösterilebilir? 

 

Akkoyunlu Devleti'nin yıkılmasıyla İran'da Safevi Devleti'ni kuran Şah İsmail, Osmanlı Devleti'ni kendine rakip görmekteydi. Osmanlı Devleti'ni yıkmak için Şiiliği resmî devlet politikası hâline getirerek Anadolu'da Şiilik faaliyetlerinde bulunmaya başladı. II. Bayezit'in gerekli tedbirleri almaması ve Şah İsmail'in desteği ile İzmir, Antalya, Konya, Tokat civarlarında "Şah Kulu Ayaklanması'' çıktı. İsyanın  güçlükle bastırılması devletin merkezî otoritesini sarstı.

Yukarıda verilen bilgiler ışığında Osmanlı padişahı II. Bayezit'e hangi konuda bir eleştiri yapıldığı söylenebilir?

 

Yukarıda "?" ile belirtilen yerlere Osmanlı Devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 

II. Bayezit'in tahttan çekilmesinden sonra tahta geçmiş olan Yavuz Sultan Selim'e muhalefet eden Şehzade Murat adamlarıyla birlikte Safevilere sığındı. Şah İsmail ona Fars eyaletinde tımarlar verdiyse de genç şehzade Isfahan yakınlarında vefat etti. Öte yandan Safevi Komutanı ve Diyarbakır hâkimi Muhammed Han Ustaclu, Memlûk ve Dulkadir kuvvetlerine karşı kazanılan küçük başarılarla yetinmeyerek Yavuz Sultan Selim'e hakaretamiz ifadelerle dolu bir mektup gönderdi. Yaşanan bu süreç Osmanlı-Safevi ilişkilerinin seyrini belirledi.

Buna göre;

I. Osmanlı’daki taht mücadelelerinin dış ilişkileri etkilediği,

II. Safevilerin çevre devletlere karşı barışçıl siyaset izlemediği,

III. Osmanlı Devleti’nin yayılmacı politika geliştirdiği

yargılarından hangileri söylenebilir?

 

I. Durum : Osmanlı Devleti, İstanbul’un fethini gerçekleştirmekle Karadeniz ve Akdeniz’deki ticarette de söz sahibi oldu.Kuzey ve Doğu Avrupa’dan gelen ticaret yolları Osmanlıların eline geçtiği için Osmanlı Devleti ticari ve ekonomik bakımdan güçlenmeye başladı.

II. Durum : Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethetmesi İslam dünyasında Osmanlı Devleti’nin saygınlığını artırdı. Memlûk Devleti ise Osmanlı Devleti’ni İslam dünyasında kendisine rakip olarak görmeye başladı.

Her iki durum göz önünde bulundurulduğunda;

I. Dinî,

II. Siyasi,

III. Toplumsal,

IV. Ekonomik

gibi alanların hangisinde Osmanlı Devleti'nin etkin olmaya çalıştığı söylenebilir? 

 

Osmanlı Devleti’nin Safevi Devleti ile XVI. yüzyıldan itibaren siyasi ve askeri ilişkileri başlamıştır.

Aşağıda yer alan olaylar siyasi ve askeri ilişkiler olarak ayrıldığında hangisi diğerlerinden farklı bir grupta yer alır?

 

Aşağıdakilerden hangisi XVI. ve XVII. yüzyılda Osmanlı-Safevi ilişkilerinin bozulmasının nedenlerinden değildir?

 

Yavuz Sultan Selim, şehzadeliği döneminde Trabzon’da iyi bir idarecilik tecrübesi kazandı. Osmanlı Devleti için büyük bir tehdit olan Şah İsmail’in faaliyetlerini yakından takip etti. Bu doğrultuda sınır hatlarındaki kalelerin tamir edilip sahillerin emniyeti için gemi yapımının gerekliliğini babası II. Bayezid’e rapor etti.

Yukarıda verilen bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 

Osmanlı Devleti, doğuda ve güneyde Akkoyunlar, Karakoyunlular, Safeviler ve Memlük Devleti ile mücadele etmiştir.

Osmanlı devletinin bu mücadelesinin sebepleri arasında;

I. Türk İslam birliğini gerçekleştirmek,
II. Ticaret yollarının güvenliğini sağlamak,
III. Mutlak monarşiyi hâkim kılmak

gibi etkenlerden hangileri bulunmaz?

 

Yavuz Sultan Selim Dönemi’nde Memlûk Devleti’ne son verilip Suriye, Filistin, Mısır ve Hicaz bölgeleri ele geçirildi.

Bu durum Osmanlının;

I. Doğu Akdeniz’de güçlenmesi,

II. İslam toplumlarında nüfuzunun genişlemesi,

III. Stratejik öneminin artması

gibi açılardan hangilerinde ilerleme kaydetmesine katkı sağladığı söylenebilir?

 

kontrol et!