I. İlk Osmanlı Kanunnamesi hazırlanmıştır.

II. Belgrad fethedilmiştir.

III. Amasya Antlaşması imzalanmıştır.

IV. Limni Adası alınmıştır.

Yukarıdakilerden hangileri Kanuni Sultan Süleyman dönemi özelliklerindendir?

 

Aşağıdakilerden hangisi Fransızlara kapitülasyon verilmesinin sebeplerinden biri değildir?
 

I. Süleyman Dönemi’nde yapılan hukuk reformlarıyla Osmanlı Devleti’ne yeni bir vizyon kazandırıldı. Örfi ve şeri hukukun ilkeleri birleştirilerek sentez bir hukuk anlayışı ile devletin tüm organlarında etkili olundu. Bu sayede de topluma düzen verilmeye çalışıldı. Bu süreçte en önemli katkı Şeyhülislam Ebussuud Efendi’den geldi. Bu durum daha sonraları I. Süleyman’a “Kanuni” diye anılmasında etkili oldu.

Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili olarak;

I. İslam dini ve toplumun gelenekleri hukuk anlayışına temel oluşturmuştur,

II. Hukuk birliği sağlanarak anayasal bir düzen kurulmuştur,

III. Yapılan çalışmalar ve yenilikler kişilerle özdeşleştirilmiştir

yargılarından hangileri savunulabilir?

 

Osmanlı Devleti ile diğer ülkeler arasında, imtiyazlı gemilerin tam bir emniyet ve serbestlik içinde Osmanlı limanlarına gelip gitmeleri, tüccarların Osmanlı şehirlerinde huzur içinde ticaret yapmalarını temin etmek maksadıyla;

- Akdeniz’de imtiyaz verilen devletlerin bayraklarını taşıyan gemiler, Osmanlı sularında serbestçe seyredecek ve yine Osmanlı limanlarına serbestçe girip çıkabileceklerdir.

- İmtiyazlı gemiler, Osmanlı gemileriyle karşılaşınca birbirlerine dostça davranacaklardır.

maddelerini içeren kapitülasyonlar yapılmıştır. Kapitülasyonların amaçlarının çok yönlü olduğu düşünülürse Osmanlı Devleti'nin;

I. Ticari ilişkileri canlandırmak,

II. Uzun vadeli siyaset geliştirmek,

III. Ticaret yollarını güvence altına almak

hedeflerinden hangilerini gerçekleştirmek istediği savunulabilir?

 

Osmanlı Devleti’nin Safevi Devleti ile XVI. yüzyıldan itibaren siyasi ve askeri ilişkileri başlamıştır.

Aşağıda yer alan olaylar siyasi ve askeri ilişkiler olarak ayrıldığında hangisi diğerlerinden farklı bir grupta yer alır?

 

Viyana kuşatıldığı zaman büyük toplar getirilmedi. Ferdinand, Viyana’yı savunmak üzere 16 bin kişilik bir ordu bırakıp, kalenin surlarını güçlendirmişti. Osmanlılar kaleyi alabilmek için birçok lağım ve siper kazdılar. Kuşatmanın altıncı günü kalenin iki tarafına açılan lağımlar patlatıldı ve gedikler açıldı. Osmanlı ordusu bu gediklerden girmeye çalıştıysa da açılan top ve tüfek atışları ile ağır zayiat verdi.

Verilen metne göre Osmanlı Devleti’nin Viyana kuşatmasında başarısız olmasının sebepleri arasında aşağılardakilerden hangisi gösterilemez?

 

Osmanlı Devleti Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde Akdeniz ticaretini geliştirmek ve Avrupa’da oluşabilecek Haçlı ittifakını parçalamak amacıyla Fransa’ya kapitülasyonlar vermiştir. Ancak verilen bu kapitülasyonlar sonraki dönemlerde Osmanlı Devleti aleyhine kullanılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi kapitülasyonların Osmanlı Devleti aleyhine kullanıldığına kanıt olarak gösterilemez?

 

Osmanlı Devleti’nin Macaristan’a uzanan büyük fetihlerin yapılmasıyla;

I. Teokratik yapının güç kazanması,

II. Haçlı zihniyetinin son bulması,

III. Cizye gelirlerinin artması

durumlarından hangilerinin gerçekleştiği söylenebilir?

 

Yavuz Sultan Selim, şehzadeliği döneminde Trabzon’da iyi bir idarecilik tecrübesi kazandı. Osmanlı Devleti için büyük bir tehdit olan Şah İsmail’in faaliyetlerini yakından takip etti. Bu doğrultuda sınır hatlarındaki kalelerin tamir edilip sahillerin emniyeti için gemi yapımının gerekliliğini babası II. Bayezid’e rapor etti.

Yukarıda verilen bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 

Kanuni Sultan Süleyman, batıda Habsburglara karşı başarılı savaşlar yaparken doğuda da Safevi Devleti’ne karşı düzenlenen seferler sonunda sınırlar genişletilmiştir. Ayrıca Osmanlı donanması Akdeniz’de de ciddi bir güç haline gelmiştir.

Bu bilgilere dayanarak;

I. Osmanlı Devleti’nin doğuda ve batıda karşısına çıkacak bir güç kalmamıştır.
II. Osmanlı Devleti doğudaki ve batıdaki devletlere üstünlüğünü kabul ettirmiştir.
III. Osmanlı Devleti karada bir güç olduğu gibi denizde de güçlü bir devlet olmuştur.

gibi yargılardan hangilerine ulaşılabilir?

 

kontrol et!