Fatih Sultan Mehmet'in Bizans'ın yeniden kurulmasını önlemek için topraklarına kattığı yer aşağıdakilerden hangisidir? 
 

Gaza anlayışının Osmanoğulları Beyliğinin büyümesi ve gelişmesine önemli katkıları olmuştur.

Bu durumun oluşumunda;

I. Anadolu'da siyasi birliğin sağlanması,

II. Orta Asya'dan gelen Türkmenleri kendine çekmesi,

III. Balkanlarda hızlı bir fetih süreci yaşanması

gibi gelişmelerden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

 

Osmanlı Devleti'nin benimsediği düşünülen "Türk Cihan Hakimiyeti" anlayışının etkileri düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesinde;

I. Saltanatın tek bir soya dayandırılması,

II. Dünya ticaret yollarını denetim altına alması,

III. Hristiyanlar arasında yaşanan mezhep savaşlarında belirleyici güç olması

durumlarından hangilerinin etkisinden söz edilebilir?

 

Osmanlı-Memlük geriliminin nedenleri arasında;

I. Hicaz su yolları sorunu,

II. Şii baskısı,

III. Dulkadiroğulları Beyliğinin ortadan kaldırılması

sorunlarından hangileri yer almaz?

 

Yavuz Sultan Selim, şehzadeliği döneminde Trabzon’da iyi bir idarecilik tecrübesi kazandı. Osmanlı Devleti için büyük bir tehdit olan Şah İsmail’in faaliyetlerini yakından takip etti. Bu doğrultuda sınır hatlarındaki kalelerin tamir edilip sahillerin emniyeti için gemi yapımının gerekliliğini babası II. Bayezid’e rapor etti.

Yukarıda verilen bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 

Kanuni Sultan Süleyman, batıda Habsburglara karşı başarılı savaşlar yaparken doğuda da Safevi Devleti’ne karşı düzenlenen seferler sonunda sınırlar genişletilmiştir. Ayrıca Osmanlı donanması Akdeniz’de de ciddi bir güç haline gelmiştir.

Bu bilgilere dayanarak;

I. Osmanlı Devleti’nin doğuda ve batıda karşısına çıkacak bir güç kalmamıştır.
II. Osmanlı Devleti doğudaki ve batıdaki devletlere üstünlüğünü kabul ettirmiştir.
III. Osmanlı Devleti karada bir güç olduğu gibi denizde de güçlü bir devlet olmuştur.

gibi yargılardan hangilerine ulaşılabilir?

 

Osmanlı Devleti, doğuda ve güneyde Akkoyunlar, Karakoyunlular, Safeviler ve Memlük Devleti ile mücadele etmiştir.

Osmanlı devletinin bu mücadelesinin sebepleri arasında;

I. Türk İslam birliğini gerçekleştirmek,
II. Ticaret yollarının güvenliğini sağlamak,
III. Mutlak monarşiyi hâkim kılmak

gibi etkenlerden hangileri bulunmaz?

 

Osmanlı Devleti, Batı politikasını devletin bütünlüğünü sağlama, düzeni bozacak faaliyetleri engelleme ve ticareti canlandırma üzerine inşa etmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu politika doğrultusunda yapılmış faaliyetler arasında gösterilemez?

 

Osmanlı Devleti’nde görülen;

I. Kişilerin özel mülkü olan arazilerin devlet arazisine dönüştürülebilmesi,

II. Sancaklara gönderilen şehzadelere geniş yetkiler verilmemesi,

III. Doğu-batı ticaret yollarının denetim altına alınması

gibi gelişmelerden hangileri toprağa dayalı soylu bir sınıfın oluşmasını engellemeye yöneliktir?

 

kontrol et!