Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda etkili olan ahiler, ticaretle uğraşmalarının yanında Osmanlı'da müesseselerin oluşmasında etkili olmuş, demircilik ve dericilik meslekleriyle de uğraşarak gaza faaliyetleri yürüten askerlere savaş aletleri üretmişlerdir.

Yukarıda verilen bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 

Osmanlılarda pek çok farklı eğitim müfredatı ve bunları uygulayan eğitim kurumları bulunurdu.

Bu durum;

I. Farklı dini ve ideolojik düşüncelerin gelişmesi,

II. Eğitim sisteminin kontrolsüz bir şekle dönüşmesi,

III. Özgür düşüncenin gelişmesi,

IV. Avrupa eğitim sisteminin takip edilememesi

gibi gelişmelerden hangilerinin ortaya çıkmasında etkili olduğu söylenebilir?

 

Ahilik teşkilatında esnaf ve sanatkârlara iş yerlerinde yamak, çı­rak, kalfa ve usta hiyerarşisine göre mesleğin incelikleri öğretilmiştir. Akşamları ise ahi konuk ağırlama ve toplantı yerlerinde ahlaki ve terbiyevi bir eğitim uygulanmıştır. Böylece Türk esnaf ve sanatkârı arasında güçlü bir dayanışma ve yardımlaşma oluşturulmuştu. Bunun sonucu olarak Bizans sanatkârlarıyla rekabet edebilecek bir seviyeye çıkılmıştı. Ahilikte dinî esaslara, örf ve âdetlere dayalı meslek içi ilişkilerin düzenlendiği usta, kalfa ve çırak üçgeni içerisinde karşılıklı sevgi ve saygının egemen olduğu bir anlayış gelişmişti.

Bu parçadan hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?

 

Osmanlı Devleti’nde Narh sistemi ile üretilen malın kalitesi ve fiyatının belirlenmesi sağlanırdı. Narh sisteminin denetlenmesi padişahlar adına sadrazamlar ve diğer görevliler tarafından yapılır ve buna büyük önem verilirdi. Narh sisteminin denetlenmesinde ihmali olan devlet görevlileri cezalandırılırdı.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde Narh sisteminin denetlenmesine verilen önemin nedenleri arasında gösterilemez?

 

Osmanlı Devleti’nde Müslüman şehir esnafı lonca adı verilen teşkilata bağlı olarak faaliyetlerde bulunurdu. Esnaf üye olduğu loncanın denetimi ve koruması altında olurdu.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi lonca sisteminin uygulamaları arasında gösterilemez?

 

Osmanlı Devletinde fiyatları denetim altında tutmak amacıyla ilk dönemlerden itibaren başvurulan narh uygulaması temel ihtiyaç maddelerine konan azami ve asgari fiyattı. Yani bir malın en fazla veya en az kaç paraya satılabileceğini devlet belirlerdi. Ekonomik ve sosyal bir tedbir olarak düşünülen narh uygulamasında, belirlenen fiyatın üs­tünde ve altında satış yapılamazdı. Narh, malın kalite­sine göre tespit edilmekteydi. Fiyatlar belirlenirken halkın alım gücü dikkate alınırdı. Narha riayet etmeyenler, eksik ve hatalı mal satanlar ise cezalandırılırdı.

Buna göre, narh sisteminin uygulanmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

Osmanlı Devleti’nde mesleki eğitim veren kurumlar ile bilimsel-dinî eğitim veren kurumlar hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?

    Mesleki        Bilimsel - Dinî

 

Osmanlı Devleti’nde esnaf ve sanatkârların oluşturduğu loncalar;

I. İltizam sistemini uygulamak,

II. Haksız ticari rekabeti önlemek,

III. Üretimin kalitesini kontrol altında tutmak

yetkilerinden hangilerine sahiptir?

 

kontrol et!