Hz. Muhammed Dönemi’nde Mekkeli putperestlerin Müslümanlara her geçen gün baskılarını arttırmaları üzerine Medine’ye göç edilmiştir. Bu göç olayına Hicret adı verilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi hicretin sonuçlarından biri değildir?

 

I. Emevilerin Avrupa’daki ilerlemeleri Puvatya Savaşı ile durdu.

II. İslam dünyasında ilk ayrılıklar yaşandı.

III. Yalancı peygamberlerle mücadele edildi.

IV. Abbasiler Dönemi’nde sadece Türklere ait Samarra kenti kuruldu.

V. Hayber Kalesi'nin fethiyle Şam ticaret yolunun güvenliği sağlandı.

Olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 

I. Bedir Savaşı

II. Hudeybiye Barışı

III. Taif Seferi

IV. Mekke’nin Fethi

V. Medine Sözleşmesi

Hz. Muhammed döneminde meydana gelen olayların kronolojik olarak sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 

İslam dininin doğduğu VII. yüzyılda ………….…; Kafkaslar, Anadolu, Suriye ve Kuzey Afrika’ya kadar olan bölgelere hâkimdi. Afrika’da, Kızıldeniz’in kıyılarında …………… Krallığı kurulmuştu. Türklerin yoğun olarak yaşadığı Orta Asya bölgesinde ise …………….. Devleti hüküm sürmekteydi.

Boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?

 

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Arap Yarımadası’nda görülen gelişmelerden biri değildir?

 

İslam dini; Cahiliye Dönemi’nden kalma gündelik yaşamın bir parçası olan putlara tapma, falcılık, büyücülük, kan davaları, gasp, içki, zina, faiz ve kadınlara kötü muamele gibi birçok kötü alışkanlığı yasaklamıştır. Bu durum, cahiliye toplumundaki önderlerin tepkisini çekmiş ve onları bazı tedbirler almaya itmiştir. 

Bu paragrafa göre müslümanlara karşı;

I. İslama karşı kayıtsız kalma, alay etme,

II. Müslümanlara şiddet ve işkence uygulama,

III. Müslümanlarla ticarî faaliyetleri yasaklama

önlemlerinden hangileri alınmıştır?

 

kontrol et!