Kufelilerin halife seçmelerine rağmen, Muaviye lehine halifelik hakkından vazgeçen böylece daha çok Müslüman kanının akmasını önleyen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 

Emevi halifesi Muaviye ölmeden önce oğlu Yezid'i kendi yerine veliaht tayin etmiş, böylece Emevi hanedanlığının iktidarda kalmasını sağlamıştır.

Bu bilgilerden hareketle Emeviler dönemiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

 

Emeviler döneminde Yezid ve Hz. Hüseyin taraftarları arasında yaşanan Kerbelâ Olayı'nın İslam dünyası üzerindeki etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
 
 

Aşağıdakilerden hangisi Emevi Devleti'nin yıkılmasının sebepleri arasında gösterilemez?

 

Müslümanların Avrupa'da ilerleyişinin durması açısından dönüm noktası olan savaş aşağıdakilerden hangisidir?

 

Emevi Devleti'nde ekonomi alanında önemli bir gelişme olan altın (dinar), gümüş (dirhem) adı ile ilk paranın bastırılması aşağıdaki hükümdarlardan hangisinin döneminde gerçekleşmiştir?
 
 

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisinde Endülüs Emevi Devleti'nin kurucusu ve başkenti doğru olarak verilmiştir?

 

Emeviler döneminde;

I. İlk Arap parasının bastırılması,

II. Mevali politikasının uygulanması,

III. Arapçanın resmî dil ilan edilmesi

durumlarına bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

 

I. Yönetimde dini kuralların uygulanması,

II. Müslümanlar arasında görüş ayrılıklarının yaşanması,

III. Halifeliğin saltanata dönüştürülmesi

Yukarıdaki bilgilerden hangileri Emeviler Dönemi’ni Dört Halife Dönemi’nden ayıran özellikler arasında yer almaktadır?

 

I. Emevilerin Avrupa’daki ilerlemeleri Puvatya Savaşı ile durdu.

II. İslam dünyasında ilk ayrılıklar yaşandı.

III. Yalancı peygamberlerle mücadele edildi.

IV. Abbasiler Dönemi’nde sadece Türklere ait Samarra kenti kuruldu.

V. Hayber Kalesi'nin fethiyle Şam ticaret yolunun güvenliği sağlandı.

Olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 

kontrol et!