Emevi Devleti, İslam devleti olmaktan çok bir Arap devletiydi. Arap olmayan Müslümanlara Mevali diyorlardı. Arapça devletin tek resmi diliydi. Devlet gelirleri, halktan alınan vergiler ile fethedilen yerlerden ve savaşlardan elde edilen ganimetlerden oluşuyordu. İslam tarihinde ilk altın para da Abdülmelik döneminde basıldı. Yine aynı dönemde sınırlar Orta Asya’ya kadar ulaştı.

Bu paragrafa göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 

Emevilerin yaptığı ve Lût Gölü'nün kuzey ucundaki Kuseyr Amra Köşkü, çevresi geniş surla çevrili bir alandadır ve salon ile hamamdan oluşur. Salonun duvarlarının Emevilerin askeri zaferlerini betimleyen resimlerle kaplı olması dikkat çekicidir. Bu resimlerde Yunan ve İran etkisi görülür. Emevi sanatının bir özelliği de, duvar yüzeylerini hiç boş yer bırakmaksızın bezemektir. Emevilerden kalan bir başka yapı biçimi de bir tür han olan ribatlardır. Bir surla çevrili olan ribatlarda odalar, ambar, ahır, sarnıç ve gözcü kuleleri bulunmaktadır. Uzun yolculuklar sırasında konaklamak için kullanılan ribat, aynı zamanda küçük birer askeri üstür.

Bu paragrafa göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 

Emevîlerin yıkılma nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 

Tanım : Azad edilmiş köle anlamına gelen mevali tabiri, ilk İslam fetihlerinden sonra kendi arzularıyla Müslüman olan ve çoğunluğunu Türkler, İranlılar, Berberiler ve Kıptilerin oluşturduğu Arap olmayan Müslümanlar için de kullanılır.

Durum : Emevîler Döneminde bazı Arapların yolda mevâli ile aynı hizada yürümedikleri, onlarla aynı sofraya oturmadıkları, camilerini ayırdıkları, onların mesleklerine aşağılayıcı bir gözle baktıkları, kızlarını mevâlinin erkeklerine vermekten kaçındıkları ve arkalarında namaza durmaktan çekindiklerine dair rivayetler nakledilmiştir.

Buna göre Emevîler Dönemi ile ilgili olarak;

I. İslamiyet’in ilkelerine ters düştüğü,

II. Arap ırkçılığı yaptığı,

III. İslam Dünyasında toplumsal yapıda ayrışma olduğu

durumlarından hangilerine ulaşılabilir?

 

* Ümeyyeoğulları'ndan Muaviye’nin ölümünden sonra oğlu Yezit halife oldu.

* Hz. Hüseyin’in, Yezid’in halifeliğini kabul etmediğini duyan Kûfe halkı, mektup yazarak onu Kûfe'ye çağırdı.

* Yezid’e bağlı Kûfe valisinin gönderdiği ordu, Kerbela'da başta Hz. Hüseyin olmak üzere Hz. Muhammed’in pek çok akrabasını şehit etti.

Buna göre;

I. Müslümanlar arasında kabilecilik anlayışının hâlâ devam ettiği,

II. Dört Halife döneminden sonra liderlik çekişmeleri olduğu,

III. Halifeliğin babadan oğula geçen saltanat hâline geldiği

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

 

kontrol et!