Abbasi Halifesi Harun Reşit döneminde,

- Tercüme odalarının açılması

- Antik Çağ eserlerinin Arapçaya çevrilmesi

- Bilim adamlarına maddi destek sağlanması

gelişmelerine bakılarak;

I. Kültürel çalışmalara önem verilmiştir.

II. Kültür emperyalizmi yapılmıştır.

III. Dogmatik düşünce ön planda tutulmuştur.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

 

Abbasiler döneminde meydana gelen;

I. Türklere ve İranlılara devlet kademelerinde görev verilmesi,

II. Bilimsel çalışmalara önem verilmesi,

III. Arap olanların üstünlüğü anlayışının terk edilmesi

gelişmelerinden hangileri mevali politikasından vazgeçildiğinin göstergesidir?

 

Abbasi Devleti'nde merkezî otoritenin zayıflaması ile Mısır'da ortaya çıkan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

 

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Abbasiler döneminde hoşgörülü bir politika izlendiğinin göstergesidir?
 
 

I. Emevilerin Avrupa’daki ilerlemeleri Puvatya Savaşı ile durdu.

II. İslam dünyasında ilk ayrılıklar yaşandı.

III. Yalancı peygamberlerle mücadele edildi.

IV. Abbasiler Dönemi’nde sadece Türklere ait Samarra kenti kuruldu.

V. Hayber Kalesi'nin fethiyle Şam ticaret yolunun güvenliği sağlandı.

Olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 

Abbasi halifesi Harun Reşit, Frank kralı Şarlman ile dostluk kurarak Hristiyanların Kudüs’ü ziyaret etmelerine izin vermiştir. Bu karar Skolastik düşüncenin hüküm sürdüğü Avrupa’da büyük bir hayranlık uyandırmıştır.

Bu paragrafa göre Avrupa ve İslam dünyası ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 

Abbasiler, Türklerin askerî gücünden de yararlanarak geniş topraklara hükmedip kültürel alanda gelişmiş olsa da ilk yıllardan itibaren devletten kopmalar başladı. Endülüs Emevileri’nin bağımsızlığını kazanmasından sonra Fas'ta İdrisiler, Tunus'ta Ağlebiler gibi bağımsız ve yarı bağımsız devletler ortaya çıkmaya başladı. IX. yüzyılın ortalarından itibaren Abbasilerin gücü, Mısır'dan batıya geçemiyordu. Tolunoğulları ve İhşidler gibi Türk devletleri, Mısır ve Suriye'ye hakim olarak batıdaki Abbasi sınırını daraltmışlardı. Doğudaki durum da batıdakinden çok farklı değildi. Maveraünnehir'de Sâmaniler, Horasan'da Tahirîler halifeye bağlı olmakla beraber iç ve dış işlerinde tamamen bağımsız hareket ediyordu.

Buna göre, Abbasilerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 

Emeviler Dönemi’nde Türkler üzerine yapılan seferlerde Müslüman Arapların sert tutumu Türklerde Müslümanlara karşı bir tepki oluşturmuştur. Ancak Talas Savaşı sonrasında Türklerle Araplar arasında bir yakınlaşma olmuştur.

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Türklerle Araplar arasında yakınlaşma olduğunu destekler nitelikte değildir?

 

kontrol et!