Karluk Türkleri tarafından desteklenen Müslüman Araplar ile Çinliler arasında meydana gelen Talas Savaşı’nda (751) Çinliler ağır bir mağlubiyete uğradı. Çinliler bu yenilgiden sonra Batı Türkistan’a hâkim olma emellerinden vazgeçmek zorunda kaldı. Türk boyları Çin baskısından kurtuldu. Türk-Arap mücadelesi Talas Savaşı’ndan sonra yerini dostluğa ve iş birliğine bıraktı. Sağlanan bu barış ortamında İslamiyet’in Türkler arasında yayılması hızlandı. Kâğıt bu savaşta esir alınan Çinliler vasıtasıyla, Çin dışında ilk defa Semerkant’ta üretilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 

Kök Türkler, Gök Tanrı dinine inanıyorlardı. Bu inanca göre Tanrı tekti ve kâinatın yaratıcısıydı. Ölümden sonra yeni bir hayat başlardı. Bu dinde, yazılı dinî kaynaklar ve ruhban sınıfı yoktu.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 

Aşağıdakilerden hangisi Talas Savaşı'nın sonuçlarından biri değildir?
 
 

Türklerin İslamiyet'i benimseme sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 

I. Çin'in Orta Asya'ya hâkim olmak istemesi,

II. Karlukların İpek Yolu üzerinde söz sahibi olmak istemesi,

III. Abbasilerin Orta Asya'da İslamiyet'i yaymak istemesi

Yukarıda verilenlerden hangileri Talas Savaşı'nın nedenleri arasında gösterilebilir?

 

İslamiyet’in başta Maveraünnehir Bölgesi olmak üzere Türk dünyasında hızla yayılmasında;

I. Ticari

II. İlmî

III. Askerî

faaliyetlerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

 

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet’ten önce inandıkları Gök Tanrı inancıyla ilgili doğru bir bilgi değildir?

 

Türklerin İslam’a hizmetleri yalnız siyasi, askerî ve idari sahalarda olmamış, İslam medeniyetinin gelişmesine de önemli katkılar sağlamıştır. 

Buna göre;

I. Haçlı Seferleri ile mücadele etmeleri,

II. Eğitim-öğretimi bir programa bağlamaları,

III. Anadolu’yu imar etmeleri

durumlarından hangileri örnek olarak gösterilebilir?

 

kontrol et!