Selçukluların ordu teşkilatıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

Kervanların konaklama yerlerine kervansaray denir. Kervansaraylarda konaklayan yolcular din, dil, ırk farkı gözetilmeden üç gün ücretsiz kalabilirdi. Dış çevresindeki yüksek duvarlarla saldırılardan korunur; içerisinde yatakhane, aşhane, erzak ambarı, ticari eşya depoları, ahırlar, samanlıklar, mescit ve hamamlar bulunurdu.
 
Buna göre, kervansarayların yapılmasındaki en önemli amaç aşağıdakilerden hangisidir?
 
 

I. Mutluluk veren bilgi anlamına gelir.

II. İlk Türkçe siyasetnamedir.

III. İdeal devlet yönetimi anlatılmıştır.

IV. Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır.

Yukarıda özellikleri verilen eserin adı aşağıdakilerden hangisidir?

 

- Doğu Türkistan'da, Karluk, Yağma ve Çiğil Türkleri tarafından kurulmuştur.

- Türk-İslam tarihine ait ilk eserler bu dönemde verilmiştir.

- Ribat adı verilen kervansaraylar ve Bimarhane adı verilen hastaneler kurmuşlardır.

- Türk İslam tarihinde ilk medreseyi Semerkant'ta açmışlardır.

Yukarıda özellikleri verilen Türk-İslam devleti aşağıdakilerden hangisidir?

 

Türkçenin zenginliğini ortaya koymak ve Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazılan eser Türk Dilinin Toplu Sözlüğü anlamına gelir. 638 sayfalık eserde 7500 Türkçe kelimenin ayrıntılı Arapça açıklaması verilir.

Buna göre, ilk Türk gramer kitabı ve ilk Türkçe ansiklopedik sözlük olarak da kabul edilen eserin adı aşağıdakilerden hangisidir?

 

Karahanlıların, Doğu ve Batı Karahanlılar olarak ikiye ayrılması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
 
 

Aşağıdakilerden hangisi Gazneli Mahmut döneminde yapılan Hint Seferlerinin sonuçlarından biri değildir?

 

Aşağıdakilerden hangisi Karahanlılar Devleti'nin özelliklerinden biri değildir?

 

Batı kaynaklarında Aliboron olarak geçen, Galileo'dan 600 sene önce, dünyanın döndüğü fikrini savunan ve Gazneli Mahmut'un "Sarayımın en değerli hazinesi" dediği ünlü bilgin aşağıdakilerden hangisidir?

 

Orta Asya'da İslam'ı kabul eden ilk devlet olan Karahanlı Devleti'nde görülen;

I. Hükümdarların Han, Hakan, İlig gibi ünvanları kullanmaları,

II. Ülüş denilen ikili teşkilat sistemini benimsemeleri,

III. Yazıda Uygur alfabesini kullanmaları

özelliklerinden hangileri millî bir yapıya sahip olduklarını gösterir?

 

kontrol et!