Abbasi halifesinin Şii Büveyhoğulları baskısı karşısında Tuğrul Bey'den yardım istemesi üzerine 1055'te Bağdat seferi yapılmıştır. Şii Büveyhoğulları hükümdarı Meliku'r-Rahim'i esir alan Tuğrul Bey bu devlete son verdi. 1060 yılında Şii Fatımiler tarafından ele geçirilen Bağdat'ı tekrar alan Tuğrul Bey, Abbasi halifesi Kâim-Biemrillâh'ın kızı Seyyide Fâtıma el-Betül ile evlenmiştir. Abbasi halifesi tarafından Tuğrul Bey'e Rükneddin ve Kasım Emir'ül Müminin unvanları verilmiştir. 

Paragrafa göre, Bağdat Seferlerinin sonuçları ile ilgili ulaşılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir?

 

- Göçebe Türkmenlere yurt bulmak,

- Stratejik şehir ve ordugâhları yıpratmak,

- Hâkimiyet sahasını genişletmek

Yukarıda özellikleri verilen, Çağrı Bey komutasında 1015-1021 tarihleri arasında Anadolu'ya yapılan Vaspuragan Seferlerinin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 

Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılmasıyla birlikte ortaya çıkan devletlerden biri değildir?
 
 

Aşağıda verilen şehirlerden hangisi Büyük Selçuklulara başkentlik yapmamıştır?

 

Bu zafer başka hiçbir başarı ile kıyaslanamayacak kadar önemlidir. Bizans İmparatorluğu ile Türkler arasında yapılan en kanlı savaşlardan biridir. İslam dünyası üzerindeki Bizans tehdidinin ortadan kalktığı ve Anadolu'nun Türk yurdu olma sürecinin başladığı olaydır.

Yukarıda sonuçları verilen savaş aşağıdakilerden hangisidir?

 

XI. yy'da İslam dünyasında gücünü yitiren Abbasiler, Bağdat'ı elinde tutan Büveyhoğullarının siyasal baskısı altındaydı. Tuğrul Bey, Abbasî Halifesi Kâim'in çağrısı üzerine 1055'te Bağdat'a girdi ve Şii Büveyhoğullarını halifeliğin merkezinden çıkardı.

Bu paragrafa göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

 

I.1040 Dandanakan Savaşı

II.1048 Pasinler Savaşı

III.1071 Malazgirt Savaşı

Yukarıda verilen savaşlar dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

 

Büyük Selçuklu Sultanı Mehmet Tapar hanedan üyelerinin isyanlarını bastırdıktan sonra devlet için tehdit haline gelen Batıni faaliyetlerine karşı da tedbirler aldı. Ayrıca bu dönemde Haçlı seferleriyle mücadele etti.

Buna göre Mehmet Tapar Dönemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında meydana gelen Malazgirt Savaşı’nın;

I. Haçlı Seferleri’ne neden olması,

II. Bizans’ın Anadolu’daki üstünlüğünün sona ermesi,

III. Türk kültürünün Avrupa’da yayılması

durumlarından hangilerine zemin hazırladığı söylenebilir?

 

Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti’nin yıkılma nedenlerinden biri değildir?

 

kontrol et!