I. SERHENK : Törenlerde ve hükümdarın seyahatlerinde yol düzenini sağlayan kişi.

II. ŞARABDAR : Hükümdarın içeceklerinden sorumlu kişi.

III. EMİR-İ CANDAR : Hükümdarı koruyan kişi.

IV. ABDAR : Sultanın yiyeceklerinden sorumlu kişi.

V. EMİR-İ AHUR : Sarayın atlarına bakan kişi.

Yukarıda yer alan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 

Selçukluların ordu teşkilatıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

Nizamiye Medreselerinin kuruluş amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 

Özellikle Büyük Selçuklularda şehzadelerin eğitimi veya bağımsız olarak bir eyaletin yönetimi ile görevli vezirlere ne ad verilir?

 

Selçuklularda resmî yazışmaların Farsça, eğitim dilinin Arapça olması, halkın ise Türkçe konuşması öncelikle aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

 

İlk Türk-İslam devletlerinde hükümdarlar kendi ad ve lakaplarının yazılı olduğu süslemeli özel giysiler giyerdi. Resmî belgelerde tevki denilen mühür kullanan hükümdarların başlarının üzerine ipek ve kadifeden yapılmış şemsiye tutulurdu. Ayrıca günün belli saatlerinde, savaşlarda ve törenlerde hükümdarlık sembolü olarak bir tür müzik çalınırdı.

Bu paragraf dikkate alındığında aşağıda verilen hükümdarlık sembollerinden hangisine değinilmemiştir?

 

Türklerin İslamiyet’i kabul etmesiyle birlikte toplumsal hayatlarında büyük değişiklikler olmuştur. İslamiyet öncesi Türk toplumunda gündelik yaşamın işleyişini töre belirlerken, İslamiyet'in etkisiyle birlikte töre kurallarının yanında İslam Hukuku da toplum hayatında etkili olmaya başlamıştır. Türk-İslam devletlerinde, bir sosyal tabakalaşma görülmediği için zeki ve kabiliyetli olan kişiler, hükümdardan sonra devletin en üst kademesine kadar yükselebiliyordu.

Bu paragrafa göre Türk-İslam Devletleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

Kutadgu Bilig’de devlet teşkilatının özellikleri şu şekilde dile getirilmiştir: “Memleket tutmak için çok askerve ordu lazımdır, askeri beslemek içinde çok mal ve servete ihtiyaç vardır. Bu malı elde etmek için halkın zengin olması gerektir, halkın zengin olması için de doğru kanunlar konulmalıdır. Bunlardan biri ihmal edilirse dördü de kalır, dördü birden ihmal edilirse beylik çözülmeye yüz tutar.”

Buna göre; Kutagu Bilig’de devletin güçlü olması için aşağıdakilerden hangisinin önemi üzerinde durulmamıştır?

 

İlk Türk-İslam devletlerinde hükümdarlar ............ denilen kendi ad ve lakaplarının yazılı olduğu, süslemeli özel giysiler giyerdi. Resmî belgelerde tevki ya da tuğra denilen mühür kullanan hükümdarların değerli taşlardan yapılmış taht ve taçları vardı. Saray önünde beş namaz vaktinde, savaşlarda ve törenlerde ............ denilen müzik çalınırdı.

Metinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 

Selçuklu sultanları Horasan ve Irak’ta sulama kanalları açmışlar, çiftçilere tohum ve çiftlik hayvanı vermişlerdir. Ayrıca yol güvenliğini sağlamak için tedbirler alıp kervansaraylar yaptırmışlardır.

Bu faaliyetler ile Selçuklu sultanlarının;

I. Tarımsal üretimi artırmak,

II. Ticareti geliştirmek,

III. Ekonomiyi canlandırmak

amaçlarından hangilerini gerçekleştirmek istedikleri söylenebilir?

 

kontrol et!