Aşağıda 19. yy'da dünya politikasına yön veren devletlerin genel politikaları verilmiştir:

- 19. yy'daki en güçlü devlettir. Ayrıca dünyanın en büyük sömürgelerine sahiptir.

- 1848 İhtilali sonrası ülkede İkinci Cumhuriyet ilan edilmiştir.

- Osmanlı Devleti gibi çok uluslu yapıya sahip olduğundan Fransız ihtilalinin sonuçlarını kendisi için tehlike olarak görmüştür.

- 19.yy'ın ortalarından itibaren Orta Asya pamuğunu ele geçirmek için Türk devletleri üzerine yürümüştür.

Yukarıdaki bilgiler aşağıdaki devletlerle eşleştirildiğinde hangi devlet dışarıda kalır?

 

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru olarak verilmiştir?

 

Akılcı ve aydınlanmacı düşünürlerin etkisiyle Avrupa, 19. yüzyılda Sanayi İnkılabı'nın sonucunda bilimsel, siyasal, toplumsal ve ekonomik alanda gelişmeler göstermiştir.

Aşağıdakilerden hangisi akılcı ve aydınlanmacı düşünürlerin ekonomik alandaki etkilerine örnek gösterilemez?

 

Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı'nın sonuçlarından biri değildir?

 

Aşağıdakilerden hangisi Fransız aydınlarının istediği devlet anlayışının genel özelliklerinden biri değildir?  

 

Fransız İhtilali, önceki toplumsal ve siyasi düzenin tüm kurumlarını ortadan kaldırmaya yönelik bir seyir izledi. İhtilal, Avrupa’daki devlet yapılarını ortadan kaldırıp XIX. yy devrimleri için büyük bir yer açtı. Osmanlı Devleti hakimiyetindeki Yunanistan bu fikirlerden oldukça fazla etkilendi. Sırbistan’da Osmanlı yönetimine karşı gerçekleştirilen 1804-1813 ve 1815-1817 ayaklanmaları da Rus desteğini aldı. 

Bu paragrafa göre Fransız İhtilali'nin sonuçları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

Sanayi Devrimi ile Avrupa’daki yönetimler kişisel dar elit gruplara değil, çok çeşitli görüş açılarına sahip, kendilerine giderek artan güven duygusu ve karmaşıklıkla ifade eden vergi mükellefleri ile karşı karşıya kaldılar. Erkeklerin oy kullanma haklarını daha sonra kadınların bu konudaki talepleri takip etti. Avrupalıların çoğunluğuna 1848-1914 yılları arasında seçme hakkı verildi. Sonuç olarak siyasi partiler;  liberallere, tutuculara, Katoliklere, köylülere, işçilere ya da bir şeylere adayacak her biri kendilerini izleyen yığınlarla birlikte ortaya çıktılar. Yönetimler kendi fikri ve iradesi olan bir bürokrasiyi gütmek, bir dizi uzmanlaşmış bakanlık kurmak zorunda kaldılar. Büyük ölçekli işverenler oldular ve işçilerini sigortalamaya ve emekli aylığı bağlamaya ve onların refahını gözetmeye zorlandılar. Siyasi yaşama resmî olarak entegre olmadan önce baskı grubu olarak hareket eden bir dizi geniş çaplı mesleki, ticari ve endüstriyel birliklerle ve özellikle de yüzyılın ikinci yarısında sendikalarla uğraşmak zorundaydılar.

Yukarıdaki metni değerlendirdiğinizde ulaşabileceğiniz en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

 

XVIII. yüzyılın ikinci yarısında İngiltere’de buhar gücünün makinede kullanılması ile başlayan Sanayi İnkılâbı kısa bir süre sonra Avrupa’nın tamamında etkisini göstermiştir. Buna bağlı olarak üretim artmış; ham madde ve pazar ihtiyacı ile birlikte devletlerarası bloklaşmalar da ortaya çıkmaya başlamıştır.

Buna göre, sanayi inkılâbına bağlı olarak;

I. Sömürgecilik yarışının başlaması,

II. Devletler arasında ittifakların kurulması,

III. Ulusal devletlerin kurulması,

IV. Artı ürün miktarında artış yaşanması

gelişmelerinden hangilerinin ortaya çıkması beklenemez?

 

I. Buharlı makinelerin icadı,

II. Sanayi Devrimi,

III. Sömürgecilik,

IV. Ulusal devletlerin kurulması,

V. 1830 İhtilali

Bu sıralama dikkate alındığında neden-sonuç ilişkisini bozan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

 

1789 Fransız İhtilali’yle birçok ülkede olduğu gibi Osmanlı Devleti’nde de değişiklikler yaşanmıştır.

Aşağıdaki değişikliklerden hangisi Osmanlı Devleti’ni olumsuz yönde etkilemiştir?

 

kontrol et!