……………. : Ekonomik ve toplumsal olguların değişmesini sağlayan yasaları bu bağlamda, kapitalist düzenden yeni bir düzene nasıl dönüşeceği amacı ile Karl Marx ve Fredrich Engels tarafından ortaya atılan bir fikir akımıdır.   

  …………… : Serbest piyasa ekonomisi veya serbest girişim ekonomisi olarak bilinir. Özel teşebbüse (girişim) ve piyasa serbestliğine dayalı olan bir üretim sistemidir ayrıca üretim araçlarının özel mülkiyetine dayanan üretimle tüketimin pazar tarafından dengelendiği bir ekonomik sistem de denilebilir.

 …………… : Tarihsel kökeni XVI. yüzyılın başlarına kadar giden siyasal bir doktrin (öğreti) ve felsefedir. Özgürlük, serbestlik ve hürriyet anlamlarına  gelir ve insanların özgürlüğünü savunan bir düşünce sistemidir.

……………. : Kapitalizme bir tepki olarak doğan ve kapitalizmin özel mülkiyet, piyasa ekonomisi ve kâr esasına karşı çıkan bir ideolojidir.

Yukarıdaki boşluklarda yer alan fikir akımlarının isimleri hangi seçenekte doğru sıralanmıştır?     

 

XVIII. yüzyılda Avrupa'da her türlü üretim faaliyetinde, kol gücünün yerini makine gücünün alması ile başlayan değişimin adı aşağıdakilerden hangisidir?

 

Osmanlı Devleti’nde;

İlk kez imtiyaz elde eden toplum Sırplardır.

• İlk bağımsız olan Yunanlılardır.

Buna göre;

I. Balkanlarda Osmanlı'nın merkezî otoritesi zayıflamıştır,

II. Milliyetçilik Osmanlı’nın toprak bütünlüğünü tehdit etmiştir,

III. Balkanlarda Osmanlı hâkimiyeti sona ermiştir

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

 

Sırpların bağımsızlık süreci ile ilgili;

I. İmtiyaz elde etme,

II. Özerk olma,

III. Bağımsız olma

sürecinde Osmanlı ile imzalanan antlaşmalar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

     I           II           III

 

Balkanlarda Osmanlı Devleti’ne karşı milliyetçi isyanların görülmesinde;

I. Avrupalı Devletlerin kışkırtması,

II. Panslavizm politikası,

III. Osmanlıcılık fikrinin taraftar toplaması

gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

 

kontrol et!